Prospekteringsbolag avregistreras för moms

Skatteverket avregistrerar svenskt bolag för moms med grunden att deras prospekteringsverksamhet har anknytning till fast egendom utomlands.

Ett svenskt aktiebolag (bolaget) bedriver prospektering av olja och gas i Frankrike. Skatteverket har nekat bolaget avdrag för ingående moms samt avregistrerat bolaget för moms med grunden att bolaget inte bedriver någon momspliktig verksamhet i Sverige. De anger vidare att förvärvade tjänster är hänförliga till fast egendom belägen utomlands varför bolaget inte heller har rätt till återbetalning, enligt 10 kap. Momslagen, för den enligt rätten då feldebiterade ingående momsen.

 Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten anser att bolagets verksamhet innebär omsättning av tjänster med anknytning till fast egendom belägen utomlands. Sådana tjänster ska anses omsatta där den fasta egendomen är belägen, enligt 5 kap. 8 § Momslagen, motsvarande artikel 47 i momsdirektivet. Vid bedömning huruvida en tjänst omfattas av bestämmelsen hänvisar förvaltningsrätten till EU-domen C-166/05 Heger, av vilket det framgår att den skattemässiga anknytningen ska ha ett direkt samband till ett permanent avgränsat område. Förvaltningsrätten anger att prospekteringen har ett tillräckligt direkt samband till vissa områden i Frankrike och därför ska tjänsterna anses omsatta i Frankrike. 

På dessa grunder enbart, bedöms Skatteverket haft fog för sitt beslut att avregistrera bolaget för moms. 

Kommentar

Vi delar inte domstolarnas bedömning i avregistreringsfrågan. Vår bedömning är att grund för registrering kan finnas även om ett bolag inte bedriver verksamhet som är momspliktig i Sverige. Bolaget kan vara berättigat till återbetalning av annan, korrekt debiterad, ingående moms och eftersom registrering krävs för sådan återbetalning bör bolaget vara fortsatt registrerat.