När utgör ett hemmakontor fast driftställe?

Skatteverket lämnade ett ställningstagande den 16 mars med rubriken ”När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?” Skatteverket anser att den omständigheten att en anställd person med utländsk arbetesgivare arbetar i sitt hem inte nödvändigtvis behöver innebära att en plats i den anställdes hem står till arbetsgivarens förfogande så att ett fast driftställe uppkommer. Ett fast driftställe kan dock uppkomma beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Bedömningen ska baseras på det faktiska agerandet; det är inte tillräckligt att se till vad som har avtalats mellan parterna.

. De omständigheter som påverkar bedömningen av om ett fast driftställe föreligger är bl.a. följande:

  • Arbetar den anställde endast sporadiskt från sitt hem?
  • Finns det ett uttryckligt eller underförstått krav på att arbete ska ske i hemmet? Exempel på ett sådant krav kan finnas om företaget inte tillhandahåller någon annan arbetsplats eller om den anställde inte flyttar till det land i vilket företaget bedriver verksamheten.
  • Arbetar den anställde normalt på företagets utländska kontor men väljer att arbeta hemifrån ibland?

I situationer där den anställde arbetar i sitt eget eller närståendes fåmansföretag ska möjligheten att själv bestämma var verksamheten ska bedrivas beaktas. Därmed kan i sådana fall fast driftställe uppkomma även om det inte finns ett uttryckligt eller underförstått krav på att arbetet ska utföras i hemmet.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att det krävs viss omfattning vad gäller arbetet i hemmet. Något exakt mått på omfattningen kan självfallet inte anges men arbete i mycket begränsad omfattning bör inte föranleda fast driftställe. Skatteverket anger att om den anställde arbetar i hemmet några enstaka timmar per vecka är det så begränsat att det inte får till följd att företaget anses få en plats som står till dess förfogande. Pågår arbetet i hemmet emellertid flera dagar per vecka är kravet på närvaro uppfyllt och därmed föreligger ett fast driftställe om övriga villkor är uppfyllda.

Skatteverket tar upp ytterligare aspekter och presenterar ett antal exempel. Kontentan är att bedömningen är faktabaserad och att man även måste beakta om det arbete som utförs från hemmet utgör företagets kärnverksamhet eller om verksamheten som utförs från hemmet är av förberedande eller biträdande art.

Skatteverkets ställningstagande är i linje med kommentaren till OECD:s modellavtal och viss inspiration har hämtats från OECD:s diskussionsutkast avseende föreslagna ändringar till kommentaren till fast driftställe, daterat den 19 oktober 2012 (Revised proposals concerning the interpretation and application of Article 5). Det som nu uttryckligen anges i Skatteverkets ställningstagande är inte särskilt kontroversiellt. Den svåra frågan är skiljelinjen mellan vad som är ett företags kärnverksamhet och vad som ska anses falla inom ramen för verksamhet av ”förberedande och biträdande art”. Där kan man önska att Skatteverket kommer med ett ställningstagande med några i praktiken vanligt förekommande exempel som förtydligar Skatteverkets syn på saken.

 Slutligen kan nämnas att motsvarande frågeställningar och bedömningar givetvis kan uppstå i omvända fall, d.v.s. när svenska företag har anställda som arbetar från hem i utlandet. Härvid kan konstateras att praxis kan skilja sig mellan olika länder och det finns länder där en anställds hem inte anses utgöra fast driftställe så länge arbetsgivaren inte ersätter den anställde för ”lokalkostnaden”. En prövning behöver alltid göras  baserat på ordalydelsen i aktuellt skatteavtal, men även lokal praxis behöver beaktas.

Har ni behov av hjälp i liknande situationer vad gäller fasta driftställen, tveka inte att kontakta oss på EY för en bedömning eller vidare diskussion.

Dunja Edvinsson och Magnus Wickström            

Länk till Skatteverkets ställningstagande:                                          

 

Kontakt
Dunja Edvinsson 
08 520 581 43