Indirekt ägande genom icke-fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom fastställt att vid tillämpningen av 56 kap. 2 § IL ska även indirekt ägande genom företag som inte är fåmansföretag beaktas.

Frågan i målet är om Z AB ska anses vara ett fåmansbolag enligt 56 kap. 2 § inkomstskattelagen och därmed gör andelarna i bolagen U och V, som ägs av sökandena A och B, kvalificerade. Å AB, som inte är ett fåmansföretag, äger indirekt en del av Z AB genom Ä AB. Z AB ägs till resterande del av bolagen U och V. I Å AB finns tre personkretsar bland delägarna som tillsammans med sökandena A och B samt två anställda i Z AB, som är verksamma där i betydande omfattning, innehar mer än 50 procent av rösterna i Z AB.

HFD konstaterar att det i definitionen av termen delägare i 56 kap. 6 § första stycket inte finns någon begränsning när det gäller indirekt ägande genom enbart vissa slags subjekt. Detta får till följd att fysiska personer som direkt eller indirekt äger andelar i Å AB är delägare i Z AB i den mening som avses i bestämmelsen trots att Å AB inte är ett fåmansföretag enligt IL.

De två personerna som är anställda i Z AB, där de även är verksamma i betydande omfattning, ska enligt 57 kap. 3 § anses som en enda delägare och tillsammans med sökandena A och B samt de tre delägarkretsarna är kravet på fyra delägare uppfyllt enligt 56 kap. 2 § första stycket 1. Z AB är därför ett fåmansföretag trots att de tre delägarkretsarna inte haft ett bestämmande inflytande i Å AB.  Till följd av detta blir även andelarna i U och V kvalificerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 2 IL.

Samma bedömning har gjorts i ett tidigare förhandsbesked meddelat 2014-12-17 (dnr 26-14/D) där utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL ansågs tillämplig även vid indirekt ägande av aktier.

Helena Vad Jensen

 

Kontakt
Helena Vad Jensen
040-693 15 04