Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked kommit fram till att svensk beskattning av incitamentsprogram strider mot den fria rörligheten inom EU.

Två individer (medborgare i annat EU-land) har deltagit i sin arbetsgivares personaloptions- och aktieprogram där rätten till optionerna/aktierna (förmånerna) intjänats  under ett antal års tid. Arbetet utfördes under intjänandet såväl inom som utanför EU och individerna var under denna tid begränsat skattskyldiga i Sverige. Individerna var dock obegränsat skattskyldiga i Sverige vid beskattningstillfället, dvs. när personaloptionerna utnyttjades och när aktierna i aktieprogrammet tilldelades dem. 

Individerna har i sökta förhandsbesked gjort gällande att Sverige inte ska beskatta förmånerna med hänsyn till Sveriges åtagande enligt skatteavtal och vidare gjort gällande att den svenska beskattningen strider mot EU-rätten då den svenska beskattningen innebär en negativ särbehandling av utländska medborgare. Skatteverket har gjort gällande att förmånerna ska beskattas i Sverige oavsett det faktum att förmånerna tjänats in för arbete utfört utanför Sverige.

Skatterättsnämnden konstaterar att individer som varit obegränsat skattskyldiga i Sverige under den tid som en förmån tjänats in har möjlighet att undanta den från beskattning i Sverige i enlighet med den så kallade 6-månadersregeln. Regeln gör gällande att individer som arbetat utomlands i minst 6 månader, och som inte vistas i Sverige i mer än i genomsnitt 6 dagar per månad, kan undanta förmånerna från beskattning i Sverige förutsatt att förmånerna beskattas i arbetslandet. Denna lättnadsregel är dock inte tillämplig för individer som varit begränsat skattskyldiga i Sverige under intjänandeperioden varför hela förmånen beskattas i Sverige.

Detta innebär således att individer som saknar anknytning till Sverige under intjänandeperioden blir beskattade i Sverige, medan individer med anknytning till Sverige under intjänandeperioden inte blir det.

Med anledning av ovan anser Skatterättsnämnden att den aktuella beskattningen nästan uteslutande drabbar utländska medborgare som flyttar till Sverige efter att ha arbetat utomlands. Skatterättsnämnden anser vidare att en sådan skillnad i behandling kan avhålla utländska medborgare från att flytta till Sverige för att ta arbete här och utgör därmed en inskränkning i den fria rörligheten för arbetstagare.

Avslutningsvis konstaterar Skatterättsnämnden att Sverige inte kan anses ha några berättigade beskattningsanspråk på inkomster som tjänats in av en utländsk medborgare, som saknat anknytning till Sverige under dennes arbete i ett annat land, i enlighet med EU-rätten.

Kommentar

EY delar Skatterättsnämndens mening att den svenska beskattningsrätten av incitamentsprogram inte är förenlig med EU-rätten. Givet Skatterättsnämndens diskussion och beslut finns det även anledning till att ifrågasätta den svenska beskattningen av andra typer av ersättningar som delvis tjänats in av utländska medborgare som varit begränsat skattskyldig i Sverige under intjänandeperioden, t.ex. bonusar.

Beslutet öppnar upp för en omprövning av tidigare beskattningsår där inkomster helt eller delvis tagits upp till beskattning i Sverige trots att de intjänats utomlands. Eftersom skatten i de flesta fall är högre i Sverige än utomlands finns det en möjlighet att få tillbaka en eventuell överskjutande svensk skatt genom detta förfarande. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för dig, dina anställda och ditt företag. 

Katrin Norell och Alexander Holm

 

Kontakt
Katrin Norell
070-318 98 07

Alexander Holm
070-318 96 52