Företagsombildningar: Utvidgning fiktiv avräkning

I dag offentliggjorde Finansdepartementet en promemoria som förslår att reglerna om fiktiv avräkning ska utvidgas så att de blir tillämpliga avseende fasta driftställen eller företag som hör hemma inom EES. Med anledning av detta föreslås också en anpassning av vissa bestämmelser som reglerar vad som krävs för att ett företag ska anses höra hemma i en viss stat. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Bakgrund

Ett EU-direktiv, det s.k. fusionsdirektivet, utgör i dag grunden för särskilda regler i inkomstskattelagen avseende företagsombildningar.

Exempel på ombildning är förändrat ägande, förändrad företagsform eller att verksamhet överlåts helt eller delvis. Fusionsdirektivets syfte är att  ombildningar som görs mellan företag inom EU varken ska hindras eller försvåras av att de leder till omedelbar beskattning. Direktivet gäller bland annat för fusion, fission och verksamhetsavyttring och innebär att dessa emellanåt kan göras utan direkt beskattning eller med lägre beskattning.

Finansdepartementet hänvisar till en dom från Regeringsrätten (RÅ 2010 ref.92) och en dom från EU-domstolen (C-48/11). Enligt departementet innebär domarna att det behövs en anpassning av reglerna om fiktiv avräkning så att de blir förenliga med Sveriges åtaganden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Kommentar

Det finns flera rättsfall från HFD och EU-domstolen som på olika sätt berör omstruktureringar som behandlas mer förmånligt i inhemska situationer jämfört med gränsöverskridande situationer. Det är intressant – men inte nödvändigtvis av avgörande betydelse – att HFD och EU-domstolen vid jämförelsebedömningarna därutöver har berört hur etableringar i EES-länder behandlas jämfört med etableringar i andra medlemsstater av EU.

Promemorian innebär att reglerna om fiktiv avräkning utvidgas till att omfatta EES (dvs. inte bara EU). På så vis blir den svenska lagstiftningen mer förenlig med EU- och EES-rätten.

De nya bestämmelserna föreslås, som nämnts ovan, träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Martin Segerström

 

Kontakt
Martin Segerström
076-101 29 31