Garantier skulle kunna utgöra försäkringar

Generaladvokaten har föreslagit att EU-domstolen ska anse att en extern parts tillhandahållande av garantier ska ses som ett tillhandahållande av försäkringar ur momssynpunkt.

Ett bolag sålde garantier till köpare av begagnade bilar i Frankrike. Garantierna täckte vissa mekaniska fel under en begränsad tidsperiod och tillhandahölls mot ett förskottsbetalt schablonbelopp. Bolaget var fristående från de bolag som sålde de begagnade bilarna.

Enligt Generaladvokaten, nedan GA, skulle tjänster som består i att täcka kostnader, som annars hade åvilat köparen, för reparationer i händelse av fel och som tillhandahålls till en köpare av en begagnad bil, av en aktör som är oberoende av säljaren av den begagnade bilen, anses utgöra försäkringstjänster ur ett momsperspektiv. GA föreslog därför att bolagets tillhandahållande av garantier skulle anses utgöra försäkringstjänster och därför vara undantagna från moms

GA uttalade vidare att det är en skillnad mellan sådana garantier som säljs av externa parter och sådana garantier som lämnas av en produkts tillverkare eller säljare. Enligt GA så medför en garanti, lämnad av tillverkaren eller säljaren av produkten, endast att tillverkaren eller säljaren garanterar att produkten kommer fungera felfritt under en viss period. Den skyldighet som följer av garantin är underordnad i förhållande till avtalets huvudsakliga föremål, nämligen att sälja varan.

Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C‑584/13 “Mapfre”

 

Kommentar

Definitionen av garantier och försäkringar ur momssynpunkt är i oklar och det är svårt att bedöma om EU-domstolen slutligen kommer att avgöra målet i enlighet med GA:s förslag. Enligt vår mening så går GA:s förslag till avgörande något utöver de frågor som den nationella domstolen har ställt och det är därför mycket möjligt att EU-domstolens dom kommer att vara mer begränsad. Endast den fråga som ställts, och den situation som var för handen, kommer troligen, enligt vår bedömning, diskuteras.

 I svensk praxis har försäkringar som förmedlas av en varusäljare bedömts vara underordnade varuförsäljningen (se RÅ 2004 not. 46). Enligt vår mening ligger en sådan förmedling nära den situation som beskrivs i GA:s förslag till avgörande. En tillverkare eller säljares förmedling av en garanti ligger också nära den situation där tillverkaren eller säljaren tillhandahåller en garanti. Det kommer därför att bli intressant att se om EU-domstolen kommer att beröra denna fråga i sitt avgörande.

Martin Carlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79