Ett svenskt tonnageskattesystem

I dag kom utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen med sitt betänkande “Ett svenskt tonnageskattesystem”, SOU 2015:4. Man föreslår bland annat ett system som innebär en schablonmässig beräkning av rederiets inkomst baserat på fartygets nettotonnage och inte utifrån det faktiska resultatet av näringsverksamheten. Denna schablonmässigt framräknade inkomst utgör sedan grund för rederiets inkomstbeskattning. På så vis bedöms förutsebarhet uppnås för företagen.

Förslaget är att det ska vara ett frivilligt system men för de företag som ansluter sig ska bundenhet föreligga i minst tio år. Det ska ej heller vara möjligt att när som helst byta mellan tonnagebeskattning enligt schablonmetoden och konventionell beskattning i syfte att uppnå skattefördelar. Det är tanken att detta föreslagna tonnageskattesystem ska rikta sig till rederier som bedriver sjötransporter av gods och/eller passagerare.

Utredningen har haft att särskilt analysera hur hanteringen av ackumulerade överavskrivningar ska ske. Här föreslås att en eventuell latent skatteskuld på ackumulerade överavskrivningar som företaget har vid övergång till tonnageskattesystemet ej ska efterges. Dock ska det inte heller ske någon omedelbar avskattning av en sådan skuld. I fall att företaget har ökat såväl sitt totala nettotonnage som den ägda andelen av nettotonnaget behöver det inte ske någon återföring till beskattning.

Förhåller det sig däremot på det viset att såväl det totala som det ägda nettotonnaget däremot är oförändrat eller har minskat ska en del av överavskrivningarna tas upp till beskattning. En avstämning föreslås ska ske vart femte år.

Utredningen har beräknat att det föreslagna tonnageskattesystemet kommer att kosta knappt 45 miljoner kr per år i minskade skatteintäkter och föreslår att denna summa finansieras genom räntebeläggning av de ackumulerade överavskrivningarna för de företag som ansluter sig till systemet samt en smärre sänkning av det gällande sjöfartsstödets nivå.

Förslaget är att detta regelverk ska träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter utgången av den 31 december 2015.

Magnus Wickström