Bidrag till Science Park var ersättning för momspliktig tjänst

Förvaltningsrätten har bedömt om ett bidrag till en Science Park skulle anses utgöra ersättning för en momspliktig tjänst eller ett oberoende bidrag utan krav på motprestation.

Ett landsting hade beslutat att avsätta två miljoner kronor för medfinansieringen av en Science Park som bolaget Johanneberg Science Park AB (bolaget) stod bakom. Bolaget, vars verksamhet i grunden var bidragsfinansierad, skapades för att underlätta för olika aktörer att träffas och utveckla forskning och entreprenörskap. Av villkoren för bidraget framgick att det tydligt skulle framgå att landstinget var en av finansiärerna genom b.la. informationsmaterial, anordnande av informationsevenemang samt liknande information på plats där projektet bedrevs. Vidare skulle denna information presenteras vid kontakt med media och allmänhet. Enligt villkoren för bidraget kunde detta hävas och beloppet återkrävas t.ex. om bolaget inte skulle ange att landstinget var en av finansiärerna.

Enligt förvaltningsrätten var det avgörande, för att det skulle kunna vara en momspliktig tjänst, att det förelåg ömsesidigt förpliktande prestationer mellan den som tillhandahåller en tjänst och den som mottar den. Enligt förvaltningsrätten var landstingets prestation klart specificerad i de aktuella villkoren då landstinget under vissa förutsättningar skulle utge aktuellt belopp. Förvaltningsrätten ansåg även att bolagets prestationer innebar en form av marknadsföringstjänst, vilken hade varit omfattande med hänvisning till alla de sammanhang i vilka bolaget åtagit sig att utföra dessa tjänster samt sett till den långa tidsperioden. Även om det enligt förvaltningsrätten funnits andra syften med avtalet, såsom att t.ex. skapa tillväxt i regionen, gick det inte att bortse från det marknadsföringsinslag som avtalet innehöll.

Förvaltningsrätten uttalade att för att det ska vara fråga om ett oberoende bidrag ska det inte finnas något egentligt krav på en motprestation. Enligt förvaltningsrätten innebar sammanfattningsvis kontrollmöjligheterna, bl.a. möjligheten att häva avtalet, att det inte var fråga om ett oberoende bidrag utan om ersättning för en momspliktig tjänst. Således skulle bolaget redovisa moms på de tillhandahållna tjänsterna.

Kommentar

Av tidigare rättspraxis framgår att ett lämnande av bidrag, till en mottagare som tillhandahåller viss reklam i form av annonsering, inte nödvändigtvis utgör ersättning för en momspliktig tjänst, om tillhandahållandet av reklam sker i ringa omfattning. Frågan om vad som är ett oberoende bidrag är även fortsättningsvis oklar