Spanien: “country-by-country reporting

Den 20 januari 2015, aviserade det spanska finansdepartementet att en skyldighet att upprätta så kallad ”country-by-country reporting” (”CbCr”) kommer att inkluderas i den kommande förordningen rörande bolagsbeskattning (”förordningen”). Förordningen väntas antas under första halvåret 2015 och träda ikraft den 1 januari 2016.

Spaniens nya ”inkomstskattelag för bolag[1] trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen inkluderar åtgärder för att anpassa den spanska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”). Åtgärderna inkluderar bland annat förändringar av de spanska Controlled Foreign Company (”CFC”) reglerna och åtgärder rörande hybridinstrument.

Den spanska regeringen har även aviserat att den kommande förordningen, som förväntas antas under första halvåret 2015, innehåller en skyldighet att upprätta CbCr. Inget lagförslag har ännu författats men skyldigheten förväntas innebära att multinationella koncerner, med omsättning som överstiger en viss nivå, behöver upprätta en omfattande rapport innehållande exempelvis antal anställda, huvudkontor, fasta driftställen, försäljning och betald skatt i berörda länder. Bolag förväntas vara skyldiga att tillhandahålla informationen till myndigheter under 2017, det vill säga när inkomstdeklarationen för 2016 lämnas in.

Kommentar

Denna rapporteringsskyldighet ligger i linje med Action 13 i G20/OECD:s BEPS projekt som Skattenätet tidigare rapporterat om.[2] Syftet med Action 13 är att öka transparensen för skattemyndigheter, det vill säga att utöka skattemyndigheters insyn i koncerners interna transaktioner.

EY följer utvecklingen av de spanska CbCr reglerna fler länder förväntas tillkännage liknande förslag. EY rekommenderar att multinationella koncerner förbereder sig för de kommande reglerna innan de träder i kraft. Områden som kan attrahera ytterligare granskning bör identifieras. Likväl bör även identifiering ske av områden där bolagen har svårigheter att ta fram den information som kommer att efterfrågas. De identifierade områdena och svårigheterna bör bemötas, exempelvis genom förändring av system och processer.

Rapporteringsskyldigheten kan även ses som ett tillfälle för bolag att utföra en kartläggning av potentiella skatterisker som finns i den internationella verksamheten, samt bemöta dessa innan de nya reglerna träder i kraft.

Kontakta gärna EY för en diskussion och utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet och vilka förebyggande åtgärder ni kan vidta redan nu.

Tobias Alm och Olov Persson

[1] Lag 27/2014 avseende ”Corporate Income Tax” publicerad i the Spanish Official Gazette den 28 november 2014.

[2] Se tidigare rapporter:
OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation inklusive s.k. country-by-country reporting
OECD publicerar utkast till gemensam mall för dokumentation av internprissättning (s.k. country-by-country reporting)

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

Kontakt
Tobias Alm
Tfn 070-608 92 82