Sänkta socialavgifter för de under 23 år?

I dag presenterade regeringen en proposition om förändrad nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar under 23 år i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Förslaget innebär att socialavgifterna sänks ytterligare för personer under 23 år (endast 10,21 procent ålderspensionsavgift ska betalas). Personer som fyllt 25 år får inte längre minskade socialavgifter, medan de mellan 23 och 25 år får samma nedsättning som i dag.

Bakgrund

I och med att alliansens budgetmotion vann majoritet i riksdagens omröstning i december gavs regeringen ett tillkännagivande att återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med alliansens motion att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna ner till 10,21 % för de under 23 år samtidigt som avgifterna för de som fyllt 25 år skulle höjas till den normala nivån om 31,42 %.

När nu regeringen lämnar detta förslag till riksdagen ligger i förslaget att nämnda avgiftssänkning/höjning ska träda i kraft först den 1 maj 2015 i stället för den 1 januari.

Regeringen lägger nu ett förslag som de egentligen är emot. Samtidigt har finansministern alldeles nyligen redovisat vissa tankar i media att man i sin vårändringsbudget har för avsikt att återkomma med förslag om att ta de första stegen till ett återställande av arbetsgivaravgifterna för de yngre till fulla avgifter (31,42 %) med ikraftträdande senast senare i sommar. Finansministern har då även givit uttryck för att det är olyckligt för såväl landets företagare som Skatteverket av praktiska skäl om det blir fråga om tre olika avgiftsnivåer som kan komma att gälla och ändras inom loppet av ca ett halvår för en och samma anställd. Detta menar hon finns möjlighet att undvika. Här är väl tanken att en förhoppning kan finnas om att alliansen utifrån den decemberöverenskommelse som slöts mellan dem och regeringen kan komma att låta eventuella förslag i vårbudgeten som presenteras 15 april om de första stegen till återställande av arbetsgivaravgifterna för alla yngre få majoritet i en omröstning i riksdagen senare i vår. På så vis kan då eventuellt nu just lagda förslag om ytterligare sänkning av avgifterna för de under 23 år aldrig behöva bli en realitet. Detta om, som finansministern uttrycker det, riksdagen väljer att behandla nu lagda proposition först efter att den behandlar vårändringsbudgeten eller välja ett senare ikraftträdandedatum. Därmed kan man undvika att det blir tre olika avgiftsnivåer inom ett kort tidsspann.

Finansministern uttrycker till Sveriges Radio att förhoppningen är att de borgerliga partierna också kommer att agera på ett sånt sätt att man inte gör det onödigt krångligt för företagarna i Sverige. Dock säger moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Ulf Kristersson, till Sveriges Radion att det inte kan vara deras ansvar att regeringen vill ändra en politik som riksdagen beslutat. Vill regeringen undvika jojo kan de låta bli att höja skatten, uttrycker Kristersson.

Följaktligen föreligger i dagsläget osäkerhet om vilka förslag i detta avseende som kommer att få majoritet i riksdagen och införas och i så fall från vilken tidpunkt.

Vi bevakar händelseutvecklingen och ber att få återkomma när ytterligare besked tillkännages.

Magnus Wickström