EU-domstolen definierar uthyrning av fastighet

EU-domstolen har i det nyligen avgjorda målet Regie communale autonome du stade Luc Varenne, Regie, (C-55/14) gett sin syn på vad som definierar en uthyrning av fastighet. Domstolens resonemang kan komma att ändra hur vi i Sverige avgränsar momsfri uthyrning av fast egendom från andra momspliktiga tjänster.

Ett belgiskt företag hyrde ut en fotbollsarena till en fotbollsklubb under totalt 18 dagar per säsong (år). I samband med att arenan hyrdes ut tillhandahöll företaget städning, övervakning, underhåll, skötsel och dylika tjänster. Företaget hade alltid rätt att tillträda arenan, rätt att kontrollera tillträde till den och kunde hyra ut arenan till vem som helst när fotbollsklubben inte spelade på planen.

Av den hyra som fotbollsklubben betalade, utgjorde 20 procent kompensation för att upplåta arenan och de resterande 80 procenten var ersättningen för underhåll, städning, skötsel och dylika tjänster.

Frågan som ställdes till domstolen var om det var fråga om en momsfri upplåtelse av fastighet eller om det rörde sig om ett tillhandahållande av ett antal momspliktiga tjänster.

Domstolen ansåg, mot bakgrund av att Regie alltid fanns närvarande på arenan, det faktum att 80 procent av hyran var hänförlig till andra komponenter än själva arenan och att hyrestiden uppgick till 18 dagar per säsong att Regie, att företaget i princip inte hyrde ut fastigheten till fotbollsklubben. Istället var det fråga om ett tillhandahållande av andra tjänster som är momspliktiga.

Kommentar

Mot bakgrund av EU-domstolens resonemang är det, enligt vår mening, inte helt säkert att en lokalupplåtelse på kort tid som inkluderar ett antal andra tjänster (städning, övervakning, underhåll etc.) verkligen är en momsfri lokalupplåtelse. Det kan istället vara fråga om ett momspliktigt tillhandahållande där lokalen i sig är underordnad de andra tjänsterna. EU-domstolen påpekar bl.a. att ett tillfälligt eller övergående nyttjande av en lokal utgör ett indicium på att det inte är fråga om uthyrning av fast egendom.