Avdragsförbudet för valutakursförluster på näringsbetingade andelar

EU-domstolens generaladvokat anser inte att avdragsförbudget för valutakursförluster på näringsbetingade andelar strider mot EU-rätten, enligt det förslag till avgörande som presenterats idag.

Enligt svensk rätt är kapitalvinster på näringsbetingade andelar inte skattepliktiga och förluster inte avdragsgilla. Eventuella valutakurseffekter ingår i beräkningen av kapitalvinsten. Därmed är valutakurseffekter vid avyttringar av näringsbetingade andelar vare sig skattepliktiga eller avdragsgilla. Mot bakgrund av EU-domstolens praxis avseende valutakursförluster har det dock ifrågasatts om det är förenligt med EU-rätten att inte medge avdrag för valutakursförluster i detta fall.

Generaladvokaten finner inledningsvis att situationen i det aktuella målet omfattas av etableringsfriheten enligt artikel 49 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Generaladvokaten tar sedan upp förhållandevis komplicerade EU-rättsliga problem. Bedömningen utmynnar i att etableringsfriheten inte inskränks genom den svenska lagstiftningen och att det under alla omständigheter skulle gå att rättfärdiga en eventuell inskränkning med hänvisning till den rättfärdigandegrund som brukar benämnas ”skattesystemets inre sammanhang”.

Kommentar

Domstolens tidigare dom i målet Deutsche Shell (C‑293/06) – vilken gällde valutakursförluster i en annan situation – är svårtolkad och har varit mycket omdiskuterad. Det nu aktuella målet innebär en möjlighet för EU-domstolen att klargöra sin syn på vad som krävs av medlemsstaterna beträffande hanteringen av valutakursförluster. Det är enligt vår mening en öppen fråga hur EU-domstolen kommer att bedöma i det nu aktuella målet (C‑686/13, X AB mot Skatteverket). Vi kommer att följa den fortsätta utvecklingen.

Erik Hultman och Martin Segerström

Ta del av generaladvokatens förslag till avgörande

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98