BEPS action 10 – utkast från OECD om användande av vinstfördelningsmetod i globala värdekedjor

Diskussionsutkastet behandlar ett antal typscenarion där det är besvärligt att tillämpa ensidiga internprissättningsmetoder samtidigt som värdeskapandet beaktas. Ett flertal frågor ställs också vilka fokuserar på omständigheter under vilka en vinstfördelningsmetod är tillämplig samt på vilka sätt de parametrar som används att fördela vinster kan anpassa vinsterna och värdeskapandet.

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases discussion draft on use of profit split method in global value chains under BEPS Action 10