Tilläggsdirektiv till ägarskiftesutredningen

Våren 2014 tillsatte dåvarande regeringen justitierådet Christer Silfverberg att utreda beskattningen vid generationsskiften i fåmansföretag. Denna utredning skulle lämna sina förslag den 2 mars i år. Nu ändrar regeringen i uppdraget till denna utredning genom tilläggsdirektiv som presenterades i dag. Samtidigt skjuts hela utredningen framåt i tiden och samtliga förslag ska nu presenteras den 1 september 2016.

Regeringen återkopplar nu här till vad man kort tog upp i sin budgetproposition i höstas genom att bl.a. uttrycka att spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst ökat sedan 1990 års skattereform. Därför är det angeläget att 3:12-reglerna ej öppnar upp för sådan inkomstomvandling som reglerna är avsedda att förhindra. Förutom att som tidigare presenterats, se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, ska utredningen även se över 3:12-regelverket i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

 

Utredningen ska bl.a.

  • analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras,
  • analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras, och
  • lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som utredningen finner lämpliga. EY återkommer med ytterligare information avseende denna utredning samt konsekvenserna av dess förslag så snart mer finns att rapportera.

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 2 mars 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 september 2016.

 

Magnus Wickström