Moms på mäklartjänster vid aktieförsäljning var avdragsgill

Kammarrätten medger ett bolag avdrag för moms avseende mäklartjänster som förvärvats i samband med en aktieavyttring.

Ett bolag förvärvade mäklartjänster i samband med försäljningen av aktierna i ett dotterbolag. Dotterbolaget innehöll en fastighet.

Skatteverket och förvaltningsrätten medgav inte bolaget avdraget för momsen på mäklarkostnaderna eftersom kostnaderna bedömdes vara direkt hänförliga till den momsfria aktieförsäljningen.

Kammarrätten uttalade inledningsvis att aktieavyttringen inte utgjorde en verksamhetsöverlåtelse då bolaget endast överlät aktierna och inte aktierna tillsammans med andra tillgångar vilka tillsammans kunde ha utgjort en ekonomisk enhet som självständigt kunde ha bedrivits vidare av köparen.  Med hänsyn till detta kunde avdraget inte medges såsom moms hänförlig till omkostnader i samband med en verksamhetsöverlåtelse.

Kammarrätten tog sedan stöd av EU-domstolens förhandsavgörande C‑29/08  (”SKF-målet”) och uttalade att bolaget hade rätt till avdraget såsom för allmänna omkostnader i verksamheten givet att kostnaderna för mäklartjänsterna inte ingick i priset på de sålda aktierna. I detta avseende tog domstolen fasta på att priset bestäms utifrån fastighetens värde och att bolaget därför inte hade fått täckning för mäklarkostnaderna genom ersättningen för aktierna. Då mäklarkostnaderna därför, enligt kammarrätten, måste ha burits av bolagets samlade ekonomiska verksamhet utgjorde kostnaderna allmänna omkostnader i verksamheten och momsen var avdragsgill till den del verksamheten var momspliktig.

Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2014, målnummer 5564-11.

Kommentar

Domen behandlar rätten till avdrag för ingående moms för tjänster som har förvärvats i samband med en aktieöverlåtelse av ett dotterbolag.

Domen visar vikten av att säljaren kan visa hur priset på sålda aktier har bestämts för att avdragsrätt ska kunna föreligga. Det måste framgå att bolaget inte har tagit höjd för mäklarkostnader, eller andra associerade kostnader, i försäljningspriset för aktierna utan att kostnaderna har burits av verksamheten i stort.

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för din verksamhet.

Maria Kronvall och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61