PwC-domen: Avslag för Skatteverket

I dag kom den med spänning förväntade s.k. PwC-domen från Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701—702-14.
Kammarrätten anser sammanfattningsvis att det finns en stor osäkerhet i det uppskattade marknadsvärdet som Skatteverket har räknat fram. Kammarrätten anser därför att Skatteverket inte har gjort sannolikt att marknadsvärdet vid den aktuella tidpunkten överstigit 10 kr/aktie. Skatteverkets överklagande ska därmed avslås.

Bakgrund

Målet handlar om huruvida revisionsbyrån PwC har utgett avgiftspliktiga förmåner på så vis att anställda fått köpa aktier i bolaget för 10 kr/aktie.  Kammarrätten konstaterar först att det är ostridigt att det är värdepapper som förvärvats och att dessa ska marknadsvärderas. Här ska inledningsvis nämnas att detta mål avser aktieförvärv i partnerägda konsultbolag som tillämpar metoden “naked in- naked out”, d.v.s. bolaget töms på årets vinst innan aktieförvärvet sker (normalt till kvotvärde).

PwC-aktierna är onoterade. Om marknadsvärdet för en aktie vid tid för förvärvet är högre än vad den anställde betalat för aktien anses arbetsgivaren utgett en avgiftspliktig förmån på mellanskillnaden. Det åligger Skatteverket att visa att marknadsvärdet är högre än här nämnda 10 kr/aktie som de anställda betalat.

Kammarrätten konstaterar att metoden som Skatteverket använt för beräkning av PwC-aktiernas marknadsvärde förvisso används inom näringslivet vilket också vitsordats av Oliver Wyman AB, det konsultbolag som Skatteverket anlitat att granska Skatteverkets värdering.

Dock konstaterar Kammarrätten vidare att Skatteverket ej inhämtat en oberoende marknadsvärdering inför sitt beslut att bestämma förmånsvärdet till 35 000 kr/aktie.

Det går heller inte enligt Kammarrättens bedömning att tillmäta Skatteverkets s.k. multipelvärdering  något värde. Skatteverket har tittat på bolag med samma verksamhetsområde och utifrån en jämförelsegrupp om 250 bolag valt ut nio bolag utan förklaring till varför eller hur just dessa valts ut. Skatteverket har i analysen inte sett till bl.a. bolagets tillväxtprofil, risknivå och kapitalstruktur. Detta leder i sin tur till att osäkerhet råder om det betavärde som Skatteverket nyttjat vid sin beräkning av diskonteringsräntan. Det får till innebörd att den prognos om framtida utdelningar baserat på historiska utdelningar och analys av PwC:s affärsförhållanden och förhållanden inom revisionsbranschen som Skatteverket har gjort blir osäker.

Till detta ska nämnas att Kammarätten, i fråga om de restriktioner och skyldigheter som är förknippade med aktien, instämmer i förvaltningsrättens bedömning att en aktie i bolaget saknar en betydande del av de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Kammarrätten anser med hänsyn till den utredning som bolaget fört fram och i avsaknad av en oberoende marknadsvärdering från Skatteverkets sida att alla de restriktioner och skyldigheter som också innebär en risk i avkastning på investeringen bör beaktas vid uppskattningen av marknadsvärdet. Skatteverket kan enligt Kammarrätten inte anses ha visat att det belopp som verket har uppskattat kompenserar för risken i avkastningen.

Magnus Wickström