Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning

Den 27 november kom Skatteverket ut med ett ställningstagande avseende Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning. För att inte tappa rätten till räkenskapsenliga avskrivningar föreslår Skatteverket att företaget ska fördela det redovisade värdet på ett sådant sätt i den ingående balansen – mellan planenligt restvärde och ackumulerade överavskrivningar – så att det redovisade värdet (dvs nettovärdet med beaktande av ev. överavskrivningar) blir oförändrat.

Det spelar enligt Skatteverket ingen roll om de ackumulerade överavskrivningarna blir positiva (debet) eller negativa (kredit). Inte heller spelar det någon roll om företaget redovisat överavskrivningar tidigare eller inte – huvudsaken är att det redovisade värdet vid ingången till det räkenskapsår då K3 tillämpas första gången är oförändrat (dvs för de flesta företag som tillämpar kalenderår som räkenskapsår innebär detta redovisat värde per 2013-12-31). Skatteverket uttalade sig emellertid inte om huruvida hanteringen följer god redovisningssed eller inte.

Vi har inom EY utrett frågan avseende den redovisningsmässiga aspekten, bland annat genom att diskutera den i FARs policygrupp för redovisning, och vi anser att det är förenligt med god redovisningssed att hantera övergången på det sätt som Skatteverket beskriver. Överavskrivningar är ett direkt resultat av en skatteregel inom det kopplade området och vår bedömning är också att Skatteverkets förslag på hantering inte strider mot ÅRL, oaktat om det skulle leda till en ”positiv” eller ”negativ” obeskattad reserv för jämförelseåret. Viktigt att poängtera är att detta enkom är en engångsföreteelse vid övergången till K3, just för att inte tappa rätten till räkenskapsenliga avskrivningar vid ingången av det år som K3 tillämpas första gången.

Cecilia Wahlbäck och Pär Falkman


Skatteverkets ställningstagande