Hög tid se över löneuttaget i ditt fåmansföretag

Kalenderåret 2014 lider mot sitt slut varför det nu är dags att kontrollera det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

Förutsatt att man äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansbolag finns möjlighet att räkna på och eventuellt tillgodoräkna sig s.k. lönebaserat utrymme vilket bygger på hur mycket löneuttag man har gjort i företaget under kalenderåret. Löneuttaget ingår i det gränsbelopp som framräknas varje år på blankett K10. Utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. Den del som överstiger gränsbeloppet vid en utdelning beskattas till viss del i inkomstslaget tjänst och till viss del i kapital med 30 procent. Vid en avyttring beskattas vinsten utöver gränsbeloppet på liknande sätt till viss del i tjänst och till viss del i kapital med 30 procent. Löneunderlaget räknas från första kronan och avser företagets kontant utbetalda löner för varje kalenderår. Att företaget har brutet räkenskapsår saknar följaktligen betydelse. Observera att förmåner, statliga lönebidrag och styrelsearvoden inte får tillgodoräknas vid löneunderlagsberäkningen.

Vid beräkningen av löneunderlaget får man även beakta kontanta utbetalda löner i dotterföretag och filialer (inom EU/EES). Vad gäller löneunderlaget i dotterföretag som har varit helägt under hela löneåret så får hela summan av de kontant utbetalda lönerna från dotterföretaget beaktas vid beräkningen av löneunderlaget men om dotterföretaget har förvärvats under löneåret får delägaren bara ta med de löner som företaget har betalat ut efter förvärvet. Dessutom måste delägaren kvotera underlaget efter andelen, d.v.s. är det frågan om ett dotterföretag där delägarens företag äger 70 procent får enbart 70 procent av lönerna ingå i löneunderlaget.

Eftersom det är kalenderåret som styr löneunderlaget krävs det att lönerna har betalats ut senast den 31 december 2014. Det går nämligen inte att rädda hem en för lågt uttagen lön  genom att göra en extra utbetalning närmast följande kalenderår.

I och med att det lönebaserade utrymmet numera är höjt från 25 % till 50 % av löneunderlaget från första kronan är det även intressant för fåmansföretagare med få eller bara sig själv som anställd att räkna på om lönebaserat utrymme kan ge ett bättre utfall för denne än vad den s.k. schablonregeln ger. Som enda anställd ägare räcker det med en lön på 400 000 kr för att uppfylla lönekravet med marginal och få ett lönebaserat utrymme på 200 000 kr. Schablonregeln ger för beskattningsåret 2015 ett belopp om 156 475 kr. Detta kan man således, om möjlighet finns och med rätt planering, öka genom att ta ut tillräcklig lön för att i stället erhålla ett högre lönebaserat utrymme som här visats.

Lägsta lönen för delägaren under kalenderåret 2014 är det lägsta av:

•    341 400 (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av hela lönesumman för alla arbetstagare i fåmansföretaget, eller
•    569 000 (10 inkomstbasbelopp).

Vid kontanta löner i företaget överstigande 4 552 000 kr under kalenderåret 2014 bör därmed delägaren ta ut en kontant lön om minst 569 000 kr. Under förutsättning att delägaren har en närstående, enligt inkomstskattelagens definition, som tar ut det lönebelopp som behövs, får delägaren tillgodoräkna sig den närståendes lön som sin egen. Delägaren behöver således inte ta ut en egen lön.

Daniel Lechtman och Magnus Wickström

 

Kontakt
Daniel Lechtman 
08-520 595 37