Utredningsförslag: Specialisering för skattemål

Betänkandet, Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål, SOU 2014:76, överlämnades nyligen till regeringen och justitiedepartementet. Häri finns förslag på bl.a. att alla förvaltnings- och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål vilket syftar till att uppnå en stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i hanteringen av dessa mål.

Av utredningen framgår även förslag att antalet lagfarna domare utökas från en till två när förvaltningsrätten prövar skatte- och tullmål. Förslag finns också på tydligare regler om muntlig förhandling och förberedande sammanträden. Vidare föreslås möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar utökas och att prövning av sekretessmål i första domstolsinstans också fortsättningsvis ska ske i kammarrätten.

Av utedningen framgår vidare att tyngdpunkten i processen bör ligga i första instans, d.v.s. förvaltningsrätten. Dessutom nämns i utredningen att materiell processledning främjar rättssäkerheten vilket anses vara en viktig komponent vid handläggningen av mål. Den materiella processledningen ska i första hand utövas av en lagfaren domare. Även tydliga domskäl bedöms i utredningen främja rättssäkerheten i så motto att klaganden förstått skälen till domslutet.

Dessutom föreslås i utredningen att i fall det finns anledning till det, med hänsyn till frågorna i målet, ska tre nämndemän få ingå i rätten.

För fall en nämndeman får förhinder sedan handläggningen påbörjats är rätten trots det domför.

Förslag finns vidare att förberedande sammanträde i målet kan hållas i syfte att främja ett snabbt avgörande eller på annat sätt vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling föreslås alltjämt få ingå i handläggningen.

Utredningen föreslår att de presenterade lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2016 vad gäller förvaltningsrättens sammansättning i skattemål och i övrigt den 1 januari 2016.

Lars Tärnqvist och Magnus Wickström

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69