Arbetskraftsinvandring: Åtgärder mot regelmissbruk

Från och med den 1 augusti 2014 har Migrationsverket fått möjlighet att under löpande tillståndstid kontrollera att arbetsgivaren följer de erbjudna anställningsvillkoren, i synnerhet lönen. Tidigare har kontroll bara kunnat ske i samband med prövning av ansökningar om arbetstillstånd.

De nya reglerna har tillkommit för att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Det kan bli aktuellt att vissa branscher specialkontrolleras, men det kan även finnas skäl att utföra stickprovskontroller. Signaler om att missbruk förekommer i en särskild bransch kan påverka vilka ärenden Migrationsverket väljer att granska.

Från och med den 1 augusti 2014 gäller även tvingande bestämmelser om återkallelse om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda eller om anställningen inte påbörjats inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag. Arbetstagaren ska, om det inte finns andra skäl för fortsatt uppehållstillstånd, normalt utvisas. Om anställningen upphör efter det att Migrationsverket startat en utredning om återkallelse har arbetstagaren fyra månader på sig att hitta en ny anställning. Det innebär att uppehållstillståndet kan återkallas tidigast fyra månader från det att anställningen upphörde. I övriga fall gäller som tidigare att uppehållstillståndet får återkallas tre månader efter det att anställningen upphörde.

Båda bestämmelserna är en del av ett åtgärdspaket från regeringen vars syfte är att motverka missbruk av reglerna rörande arbetskraftsinvandring.

Arbetsgivarens skyldighet

För arbetsgivaren innebär de nya reglerna att arbetsgivaren på begäran av Migrationsverket är skyldig att lämna skriftliga uppgifter om de villkor som gäller för anställningen. Eftersom arbetsgivaren lämnar uppgifterna på heder och samvete kan osanna uppgifter leda till böter eller fängelse.

Frågor? Kontakta oss gärna för en diskussion.

Linda Ingsberg och Sarah Gardner

 

Kontakt
Sarah Gardner
08-520 597 05