Stopplagstiftning i dag

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om uttagsbeskattning. Detta för att förhindra att handelsbolag kan komma att tömmas på tillgångar och därmed att stora skattebortfall uppkommer.

Detta nu aviserade förslag innebär att reglerna om vad som ska avses med ett uttag i näringsverksamhet ändras så att det klart framgår att med uttag avses även överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige indirekt är delägare i, till exempel genom ett eller flera andra handelsbolag.

Anledningen till att regeringen nu aviserar denna ändring i en skrivelse är att det i närtid kommer ett avgörande i frågan från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Om HFD delar underrätternas bedömning att det saknas lagstöd för att uttagsbeskatta överlåtelser från indirekt ägda handelsbolag uppkommer ett rättsläge där ett handelsbolag efter några enkla transaktioner kan tömmas på tillgångar utan beskattningskonsekvenser. Effekternas omfattning av ett sådant rättsläge är svåra att överblicka men klart är att det skulle innebära en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall.

Regeringens bedömning är därför att det i detta fall finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de nu aviserade förslagen om ändringar i reglerna om uttagsbeskattning från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen, det vill säga från och med den 12 december 2014.

Skrivelse: Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet