Migrationsverkets riktlinjer:Minimilöner

Migrationsverkets ställningstagande bringar klarhet i frågan om hur en anställds ersättning ska se ut för att kraven för arbetstillstånd ska vara uppfyllda. Arbetsgivare rekommenderas att se över sina policies avseende arbetstagare utsända till Sverige för att säkerställa efterlevnad av kraven i det nya ställningstagandet.

Det råder fortfarande vissa oklarheter avseende lön och förmåner som är föremål för skattelättnader samt avseende rapporteringen av ersättningen. Enligt EY:s uppfattning är Migrationsverkets avsikt inte att exkludera all ersättning som inte är beskattas helt från bedömningen av om kravet på minimilön är uppfyllt. En individs inkomster kan exempelvis vara undantagna från beskattning i Sverige på grund av bestämmelserna i ett skatteavtal eller på grund av att individen har rätt till olika former av avdrag. I situationer där lönen ensamt inte är tillräcklig för arbetstillstånd kan vissa förmåners beskattningsbara värde räknas med för att kraven ska uppnås.

Migrationsverket har utfärdat allmänna riktlinjer avseende EU:s förordning (2009/52/EG) som har implementerats i svensk lagstiftning och som avser sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare som anställer personer som saknar rätt att uppehålla sig och arbeta i Sverige. Riktlinjerna är avsedda att förse arbetsgivarna med ytterligare information om kraven ifråga om hur arbetstagarnas rätt att arbeta ska styrkas. Riktlinjerna innehåller även ytterligare information om sanktionerna som arbetsgivare kan drabbas av vid överträdelse av reglerna. Enligt förordningen har arbetsgivare en skyldighet att verifiera att uppehålls- och arbetsrätt finns, samt att meddela Skatteverket om anställningen. Detta måste ske innan påbörjandet av anställningen i Sverige. Dokument som styrker uppehålls- och arbetsrätt måste finnas tillgängligt för kontroll under hela anställningen och under de 12 månader som följer efter anställningens upphörande.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta kan påverka Er verksamhet.

Sarah Gardner och Linda Ingsberg

Kontakt
Sarah Gardner
Tfn: 08-520 597 05