Vad händer vid årskiftet ?

Som följd av att Alliansens budgetmotion i veckan vann majoritet i rikdagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m 1 januari 2015.
Alliansen lade tidigare i höstas en s.k. skuggbudget, d.v.s. en budgetmotion med diverse förslag att genomföra bl.a. från och med årsskiftet samt diverse förslag att inte genomföra diverse förslag från nuvarande regering.

Vad som kan utläsas och bedömas bli följden av detta är i fråga om skatter och avgifter är på det stora hela taget följande:

Skattemässigt avdrag för pensionssparande avseende privata pensionsförsäkringspremier uppgår till maximalt 1 800 kr under år 2015 för att från och med 2016 sannolikt helt slopas.

Här har oklarhet rått hos såväl Skatteverket som Pensionsmyndigheten enligt mediauppgifter. Läser man dock reservanternas lagförslag till betänkande från Finansutskottet (2014/2915:FiU1) vilket riksdagens votering handlade om så framgår där att pensionssparavdraget inte får överstiga 1 800 kr på årsbasis för år 2015, d.v.s. exakt samma maximala avdrag som regeringen föreslog, 1 800 kr, kommer att gälla för år 2015.

Den som nu sparar mer än motsvarande 1 800 kr/år eller exempelvis vid månatliga autogiroinbetalningar om mer än 150 kr/månad har därför all anledning att se över detta så ej mer än dessa 150 kr/månad eller 1 800 kr/år betalas in till individuellt pensionssparande eller privat pensionsförsäkring. Följden blir annars att överskjutande belopp ej blir skattemässigt avdragsgillt samtidigt som man under löptiden får betala avkastningsskatt på beloppet och därtill blir beskattad för beloppet vid framtida uttag, d.vs. en form av trippelbeskattning.

Vad gäller de s.k. skiktgränserna för inkomst av tjänst för löntagare kommer följande att gälla:

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på 430 200 kronor för beskattningsåret 2015 och en övre skiktgräns på 616 100 kronor för beskattningsåret 2015.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

Om en enskild näringsidkare har ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

Ovan just nämnda skiktgräns om 430 200 blir således något högre än vad regeringen föreslog i sin budgetproposition där man uttalade följande:

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster uppgår till 421 800 kronor för 2015. Den nedre skiktgränsen ska räknas upp med konsumentprisindex, istället för med konsumentprisindex plus två procentenheter. Detta motsvarar en brytpunkt på 434 900 kronor för personer under 65 år

Sammanfattningsvis får löntagare ett något högre belopp på vilket ingen statlig inkomstskatt tas ut än med regeringens nedröstade förslag samtidigt som uppräkningen av nedre skiktgränsen blir högre än med regeringens förslag då de två extra procentenheterna i uppräkningen nu med Alliansens förslag tillkommer.

Jobbskatteavdraget: Ingen avtrappning kommer nu att ske för de personer som har arbetsinkomster över 50 000 kr. Jobbskatteavdraget blir således oförändrat jämfört med i dag.

Arbetsgivaravgifterna: Nedsättningen av socialavgifterna för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år kommer nu inte att halveras från och med 2015 utan blir enligt Alliansens förslag sannolikt oförändrade jämfört med i dag. Alliansen har i och för sig lämnat ett s.k. tillkännagivande till regeringen att regeringen ska återkomma med ytterligare ändringar i skatte- och avgiftsreglerna avseende förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år. Regeringen har då att återkomma med besked/förslag till riksdagen om detta men har långt fram i vår (2015) med att göra detta. I princip kanske det då inte kommer något härvidlag från regeringen före extra valet den 22 mars 2015 och i så fall får den tillträdande regeringen hantera detta framgent. I en vårproposition som normalt lämnas under april månad kan en eventuell ny regering lämna förslag till riksdagen om normalt ett begränsat antal lagar som ska träda i kraft från och med exempelvis 1 juli 2015. Måhända kan just nämnda lagförändringsförslag avseende socialavgifterna för yngre personer då komma att aktualiseras. Här ska dock nämnas att exakt samma förslag fick ej någon majoritet i riksdagen våren 2014 varför det återstår att se om de kan realiseras under 2015.

Det blir ej heller någon särskild löneskatt införd på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för personer som har fyllt 65 år. Ej heller på inkomst av aktiv näringsverksamhet vilket regeringen föreslog.

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas inte vilket regeringen föreslog. Exempel på förvaltningsutgifter är arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter. I dag gäller att utgifter över 1 000 kronor får dras av och så blir alltså fallet även från och med 1 januari 2015.

Det blir heller inte något slopad skattereduktion för läxhjälp. Ej heller blir det någon höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, höjd skatt på naturgrus och höjd skatt på bekämpningsmedel.

Det blir ingen skattesänkning för pensionärer med låg pension såsom regeringen föreslagit.

Avslutningsvis en högst väsentlig fråga för de som i dag har s.k. gruppregistrering till mervärdesskatt. Här föreslog såväl regeringen som Sverigedemokraterna att dessa gruppregistreringar inte skulle slopas från och med 1 januari 2015. Alliansen har däremot föreslagit att så skulle ske. Här har nu Alliansen lämnat ett tillkännagivande att regeringen ska återkomma med förslag om slopad gruppregistrering till mervärdesskatt. På samma vis som nämnts ovan avseende förändringar i socialavgifterna för yngre har då regeringen att återkomma med besked/förslag till riksdagen om detta men har långt fram i vår (2015) med att göra detta. I princip kanske det då inte kommer något härvidlag från regeringen före extra valet den 22 mars 2015 och i så fall får den tillträdande regeringen hantera detta framgent. Högst sannolikt kommer således gruppregistreringarna till mervärdesskatt därmed att kvarstå från och med 1 januari 2015, i synnerhet beaktat att Sverigedemokraterna liksom regeringen föreslagit att de ska finnas kvar.

Magnus Wickström