Förvaltningsrätten godkänner ”omkaraktärisering” av ett spelbolags transaktioner

Ett spelbolag genomförde en omstrukturering inom koncernen där det beslutades att flytta så gott som samtliga delar av den svenska teknik- och produktionsutvecklingsverksamheten till koncernbolag på Malta. Skatteverket hävdade att en funktionsanalys visade att det svenska bolaget såväl före som efter beslutet om omstrukturering har innehaft betydelsefull branschkännedom och teknisk expertis, att antalet anställda i det svenska bolaget ökat kraftigt efter beslutet om omstrukturering samt att det maltesiska bolaget till vilket verksamheten överförts endast har haft en mindre personalstyrka bestående av säljare. Merparten av de anställda i det svenska bolaget har varit sysselsatta inom teknikfunktioner innefattande både högpresterande och kundanpassad teknisk utveckling och support. Vidare hävdade Skatteverket att strategiska beslut för koncernen fortsättningsvis fattats av styrelse och ledning som huvudsakligen varit verksamma och anställda i det svenska bolaget.

Enligt OECD:s riktlinjer är utgångspunkten att en skattemyndighets utredning av en närståendetransaktion normalt ska utgå ifrån den faktiska transaktionen. I sällsynta fall kan det emellertid bli aktuellt för skattemyndigheten att inte erkänna transaktionen. En sådan undantagssituation är enligt OECD:s riktlinjer att den ekonomiska innebörden av en transaktion skiljer sig från dess form. Förvaltningsrätten menar att vad som sägs i riktlinjerna om att transaktioner ska bedömas utifrån sin ekonomiska innebörd inte skiljer sig från den bedömning som görs enligt svensk intern rätt om att rättshandlingar ska tolkas utifrån sin verkliga innebörd.

Enligt avtal mellan det svenska och de maltesiska bolagen är det ett av maltabolagen som ansvarat för de operationella och strategiska besluten rörande den tekniska utvecklingen. Skatteverket ansåg, efter genomförd funktionsanalys, att avtalen mellan det svenska och det maltesiska bolaget inte avspeglat hur verksamheten faktiskt bedrivits och inte heller vad som är en armlängdsmässig ersättning mellan oberoende parter för den faktiskt bedrivna verksamheten. Maltabolagen saknar, enligt Skatteverket, personal som besitter den nödvändiga kompetens som krävs för att fatta besluten och det verkliga beslutsfattandet har således funnits kvar i det svenska bolaget.

Förvaltningsrätten fann att Skatteverket gjort det mycket sannolikt att den ekonomiska innebörden av transaktionerna avviker från dess form samt att avtalen mellan det svenska bolaget och de maltesiska bolagen således inte avspeglat hur verksamheten faktiskt bedrivits efter omstruktureringen och vad som är marknadsmässig ersättning mellan oberoende parter för den faktiskt bedriva verksamheten. Förvaltningsrätten fann således att förutsättningar föreligger för Skatteverket att omkaraktärisera transaktionerna i överensstämmelse med dessas faktiska innebörd och att beräkna resultatet utifrån den verksamhet som faktiskt bedrivits i det svenska bolaget och i de utländska koncernbolagen.

Kommentar

Detta är första gången som frågan om omkaraktärisering/genomsyn i gränsöverskridande omstruktureringar blir föremål för svensk domstolsprövning ur ett internprissättningsperspektiv. Avgörandet speglar den riktning som många skattemyndigheter tagit gällande klassificering av transaktioner baserat på faktiskt utförda funktioner. Det är dessutom ett tydligt tecken på den offensiva hållning som många skattemyndigheter för närvarande visar mot bolag som avtalsmässigt omstrukturerar sin verksamhet eller flyttar funktioner till utländska dotterbolag.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta kan påverka Er verksamhet.

Amanda Modin och Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48