Radikal norsk skattereform föreslås

En norsk utredning (NOU 2014:13) överlämnade den 2 december förslag om ändringar i bland annat den norska bolagsskatten. Enligt utredningen bör beskattning flyttas från inkomster på arbete och bolag till beskattning av egendom och konsumtion. Huvudsyftet är att locka fler investeringar till Norge.

Norges bolagsskatt om 27 % är högst i Norden. Utredningen föreslår att den sänks till 20 %. Det föreslås också förändringar av beskattningen för individer.

Detta beräknas leda till kraftigt minskade skatteintäkter vilket kompenseras med diverse föreslagna skattehöjningar. Exempelvis föreslås skärpta regler avseende ränteavdrag för bolag. Även förslag om källskatt på ränta och royalty som betalas från Norge finns med i utredningen liksom en rad försämrade avdragsmöjligheter.

Dessutom finns förslag om nya skatter på bankernas räntemarginaler och moms på banktjänster. Intäkter föreslås vidare komma från slopade avdragsmöjligheter för pendling, bidrag till frivilligorganisationer, bostadssparande för ungdomar eller fackföreningsavgifter. En ny moms på tidningar och böcker samt en särskild skatt på bostadsuthyrning ingår också bland förslagen.

Martin Segerström och Magnus Wickström

Ta del av EY Norges rapport här avseende utredningen.

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98