Nekat avdrag för högre ränta vid omförhandlat lån

Kammarrätten i Göteborg har prövat frågan om en räntehöjning vid ett omförhandlat lån och nekat avdrag för räntehöjningen som påförts genom det nya avtalet.

2003 ingick Nobel Biocare Holding AB tre låneavtal med sitt moderbolag. Samma dag överläts lånefordringarna och rätten till räntebetalningar från moderbolaget till ett holländskt koncernbolag. 2008, fem år senare, skrevs lånen om och en koncernintern räntepolicy tillämpades vilket medförde att räntan höjdes med 2,5 procentenheter jämfört med 2003 års låneavtal. Skatteverket har för taxeringarna 2009-2013 vägrat bolaget avdrag för den del av räntebetalningarna som är en konsekvens av den högre räntan enligt 2008 års avtal.

Kammarrätten anförde att två frågor var av särskilt intresse: Ska vid prövning av om räntebetalningarna är marknadsmässiga enligt korrigeringsregeln hänsyn endast tas till villkoren i 2008 års avtal? Eller påverkas bedömningen av om detta avtal är marknadsmässigt enligt korrigeringsregeln av de villkor som gällde mellan parterna enligt 2003 års avtal?

Bolaget anförde att parter som redan har ett avtal som gäller motsvarande affärsförhållanden i någon mening aldrig kan sägas vara oberoende av detta. Kammarrätten anförde att bolagets uppfattning i och för sig kan framstå som en logisk följd av hur korrigeringsregeln utformats. Dock är det enligt kammarrättens mening emellertid inte så som korrigeringsregeln ska förstås. Med oberoende parter avses i korrigeringsregeln parter som inte är koncernföretag eller annars är närstående. Tidigare mellanhavanden mellan parterna saknar dock inte betydelse. Det aktuella för prövningen är huruvida 2008 års avtal hade ingåtts av från varandra fristående företag som vid tidpunkten varit bundna av ett avtal med motsvarande villkor som gällde enligt 2003 års avtal.

Kammarrätten anförde att Skatteverket visat att 2008 års avtal inte varit marknadsmässigt, då avtalet varit förmånligt för de utländska koncernbolagen och oförmånligt för bolaget, utan att andra avtalsvillkor motiverat det och utan att någon ersättning för de ändrade villkoren utgått. En oberoende part hade inte under rådande omständigheter gått med på en sådan ändring av avtalen.

Vidare anförde kamarrätten att bolaget inte hade gjort sannolikt att det funnits skäl för att ändra avtalen. Då bolaget tidigare lämnat uppgifter som påvisat att räntan i 2003 års avtal varit marknadsmässiga bör det enligt kammarrättens mening ställas förhållandevis höga krav på bolagets utredning för att visa att räntorna inte är marknadsmässiga.

Bolaget åberopade en utredning gjord av PwC 2011 och Skatteverket hade gjort jämförelser från Bloombergs databas 2014. Kammarrätten anförde att båda utredningarna är gjorda långt i efterhand och frågan om standardiserade beräkningar som utgått från räntor avseende andra företag och som i jämförelse med transaktioner som det aktuella företaget faktiskt genomfört på marknadsmässiga villkor har ett lågt bevisvärde. Kammarrättens slutsats är att bolaget inte har visat att räntan enligt 2003 års avtal låg under marknadsräntan. Vidare visar inte utredningen att det av andra skäl var affärsmässigt för bolaget att gå med på en höjning av räntan genom 2008 års avtal.

Kammarrätten uttalade att det i grunden varit fråga om samma skuldförhållanden och de ändringar som gjorts av exempelvis villkor och parter är mindre justeringar inom ramen för samma grundläggande koncerninterna finansiering. Kammarrätten fastställde härigenom Skatteverkets beslut avseende taxering för 2009-2011 men avslog Skatteverkets överklagande i den del det avsåg skattetillägg.

Kommentar

Avgörandet illusterar de svårigheter som finns med schabloniserade ränteberäkningar. Skillnaden mellan bolagets och Skatteverkets beräkningar var främst kreditvärdighetsbetyg. Bolaget menade att de stora skulderna, 11 miljarder, inte är något som en bank skulle bortse från vid en bedömning. Kammarrätten å sin sida anförde att det inte går att bortse från att det är frågan om lån från bolag som helt står under koncernens kontroll.

Vidare nämner kammarrätten att de rättsliga frågorna som är aktuella i målet är komplicerade, vilket var anledningen till att bolaget befriades från skattetillägg.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet. EY har erfarenhet som ombud i liknande processer och kan även hjälpa er att ta fram jämförelsematerial och dokumentation som kan tjäna som stöd för er räntesättning samt uppfylla relevanta dokumentationskrav.

Olov Persson och Christoffer Lindberg

Läs mer om domen.

 

Kontakt
Olov Persson 
070-318 94 48

 

Kontakt
Christoffer Lindberg
072-507 58 65