EU-kommissionen:Ränteavdrags-begränsningarna strider mot EU-rätten

Den 26 november 2014 tillställdes regeringen en formell underrättelse av EU-kommissionen rörande de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Kommissionen har bland annat beaktat förarbetsuttalanden och den faktiska tillämpningen av reglerna. Slutsatsen är att reglerna, såvitt avser konventionellt beskattade subjekt, i praktiken bara är tillämpliga på gränsöverskridande förhållanden. Kommissionen finner därför att reglerna innebär en inskränkning av etableringsfriheten.

För att en inskränkning ska vara tillåten krävs dels att det finns en tillämplig rättfärdigandegrund, dels att reglerna inte är mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå målet med lagstiftningen (dvs. att reglerna är proportionerliga).

Enligt kommissionen är reglerna lämpade att förebygga skatteflykt och missbruk kombinerat med en välavvägd fördelning av beskattningsrätten. Inskränkningen kan dock ändå inte rättfärdigas eftersom reglerna omfattar fler situationer än rent fiktiva upplägg. Därutöver anser kommissionen att reglerna är så oklara att de strider mot kraven på rättssäkerhet. Sådana regler kan enligt kommissionen inte vara proportionerliga.

Kommentar

Den svenska regeringen har möjlighet att inom två månader inkomma med sina synpunkter i ärendet. Därefter kan kommissionen avge ett s.k. motiverat yttrande vilket är det sista steget innan en fördragsbrottstalan kan inledas inför EU-domstolen.

Kommissionen anser som framgått att reglerna strider mot etableringsfriheten (inte den fria rörligheten för kapital). Det synsättet bör innebära att EU/EES-rätten inte kan göras gällande när det är fråga om förhållanden med länder utanför EU/EES.

En annan intressant fråga är vilket förhållningssätt som kommer att intas till ränteavdragsbegränsningarna inom ramen för beredningen av de förslag till ny lagstiftning som lämnats av Företagsskattekommittén. EU-kommissionens inställning bör utgöra ytterligare ett skäl att avskaffa de nuvarande reglerna i samband med att nya regler införs.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Lars Larssson och Martin Segerström

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98