EU-direktivet:Företagsinterna förflyttningar av arbetstagare

För att förenkla för multinationella företag att tillfälligt flytta kvalificerad arbetskraft till koncernföretag inom EU så har ett nytt direktiv antagits av Europaparlamentet och Rådet. Direktivet avser både förflyttningar från medlemsländer och tredje land och är tillämpligt på tre kategorier arbetstagare: chefer, specialister och trainees.

Direktivet innehåller regler om särskilda arbetstillstånd för arbetstagare inom nämnda kategorier som sänds till EU från tredje land. För att vara berättigad till arbetstillståndet måste arbetstagaren ha arbetat oavbrutet för det multinationella företaget från tre månader upp till 12 månader innan förflyttningen. Detta gäller om arbetstagaren är chef eller specialist. För trainees gäller att arbetstagaren måste ha arbetat från tre månader upp till sex månader på det multionationella företaget.

För arbetstagares familjer innebär direktivet förenklingar ifråga om uppehållsrätt och arbete i EU. Familjemedlemmar kommer bland annat kunna följa med arbetstagare redan från början av utsändningen samt ha rätt att söka arbete eller bedriva näringsverksamhet i det medlemsland som arbetstagaren är utsänd till.

Direktivet innehåller vidare regler som ska säkerställa att multinationella företag i tredje land inte ska kunna snedvrida konkurrensen genom sämre arbetsvillkor för arbetstagare utsända till koncernföretag inom EU. För att gällande arbetsvillkor och social trygghet ska kunna upprätthållas får den koncerninterna förflyttningen inte medföra att ersättningen som betalas till arbetstagaren är lägre än den som en invånare i arbetslandet skulle erhållit i en motsvarande anställning. Vidare krävs att arbetsgivaren uppfyller ett antal krav ifråga om arbetstagares rättigheter, bland annat fackliga rättigheter.

När det gäller förflyttningar inom EU så medför direktivet att arbetstagare utan uppehåll kan börja arbeta i koncernföretag i andra medlemsländer än det ursprungliga arbetslandet. Arbetstagarna är under vissa villkor, vilka är olika strikta beroende på varaktigheten på förflyttningen, undantagna från Schengenområdets visumregler.

Medlemsländerna ska senast den 29 november 2016 ha implementerat direktivet i sin nationella lagstiftning.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor med anledning av det ovanstående.

Sarah Gardner och Linda Ingsberg

Kontakt
Sarah Gardner
Tfn: 08-520 597 05