Dubbelprövningsförbudet

I utkastet till lagrådsremiss föreslår regeringen förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förändringarna avser systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial.

I utkastet föreslås huvudsakligen följande:

  • att en spärreglering ska införas som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess
  • att ett samlat sanktionsförfarande i en domstol ska införas: allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen kunna besluta om även skattetillägg
  • att reglerna om åtalsprövning och anmälan om skattebrott i skattebrottslagen ska justeras.

Utkastet är ute på remiss och remissinstanserna ska senast den 18 december ha lämnat in sina yttranden till Finansdepartementet varefter beredning sker inför eventuell Lagrådsremiss.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lars Tärnqvist och Magnus Wickström

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69