FATCA-avtalet på lagrådsremiss

Den 20 november 2014 överlämnade Regeringen FATCA-avtalets remiss till lagrådet, innehållande förslag till de författningar som krävs för att genomföra FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lagstiftning; Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstsskattelagen, offentlighets- och sekretesslagen och försäkringsrörelselagen.

I lagrådsemissens förslag till lagtext tillkommer vissa definitioner och förtydliganden i förehållande till det tidigare förslaget. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015. De svenska finansiella bolag som klassificeras som Svenska finansiella institut under FATCA ska dock, enligt FATCA-avtalet registrera sig, senast den 1 januari 2015, hos den amerikanska federala skattemyndigheten.

Kommentar

Enligt vår mening är de förändringar som gjorts positiva för de Svenska bolagen som omfattas av FATCA. Det kan dock konstateras att nu föreslagna regler fortfarande är komplexa och i viss mån fortsatt svårtolkade. Vi bevakar utvecklingen.

Kontakta gärna vår FATCA-expert på EY, Helena Norén, för mer information.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596 87