K3, räkenskapsenlig avskrivning?

Skatteverket ska enligt uppgift meddela sitt ställningstagande inom kort i vad mån konverteringen till K3 påverkar företag som fortsatt önskar tillämpa räkenskapsenlig avskrivning för räkenskapsåret 2014.

För räkenskapsåret 2014 ska större företag vid upprättandet av årsredovisningen tillämpa BFNAR 2012:1, det s.k. K3-reglerverket. För vissa företag innebär konverteringen till K3 att det redovisade värdet på tillgångar som vid beskattning klassificeras som inventarier vid ingången av räkenskapsåret 2014 har justerats och att denna justering redovisats i Eget kapital. Däremot har det skattemässiga värdet vid ingången av 2014 inte påverkats i motsvarande mån.

För att få tillämpa reglerna om räkenskapsenlig avskrivning krävs enligt 18 kap Inkomstskattelagen bl.a. att det redovisade och skattemässiga värdet är detsamma. Uppfyller företagen inte detta krav måste företagen tillämpa s.k. restvärdeavskrivning. Frågor har därför uppkommit hur konverteringen till K3 påverkar företag som önskar fortsätta tillämpa räkenskapsenlig avskrivning för räkenskapsåret 2014. Efter diskussion med Skatteverket ska, enligt uppgift, de meddela sitt ställningstagande i frågan inom kort.

Vi återkommer med mer utförlig analys när Skatteverkets ställningstagande publicerats.

Annika Bremer och Cecilia Wahlbäck