Nytt ställningstagande om platsen för tillhandahållandet av elektroniska tjänster – presumtionsregler

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på de nya presumtionerna som ska fastställa köparens etablering, bosättning eller stadigvarande vistelse vid tillhandahållande av elektroniska tjänster.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft vad gäller omsättningsland vid tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer (t.ex. privatpersoner) inom EU. Från och med den tidpunkten ska moms redovisas i det land där köparen är etablerad, t.ex. det land där en privatperson bor.

Skatteverkets ställningstagande bygger i allt väsentligt på EU-kommissionens förklarande anmärkningar inför de nya reglerna som träder ikraft år 2015. Särskilda presumtioner kommer gälla för elektroniska tjänster som tillhandahålls via fast marklinje, mobilnät, ombord på fartyg, flygplan och tåg, i telefonkiosker, på internetcafé, restaurang eller hotell. Om dessa presumtioner inte är tillämpliga kommer presumtionen två icke motstridiga bevis att gälla. Det innebär att tjänster kommer anses tillhandahållna i Sverige om säljaren har två icke motstridiga uppgifter som visar att köparen finns inom landet. Som bevis kan följande uppgifter användas:

  • Köparens faktureringsadress.
  • IP-adressen för den anordning som köparen använder.
  • Bankuppgifter såsom platsen för det bankkonto som används för betalning eller faktureringsadressen för köparen som banken har.
  • Mobilt landsnummer (MCC) för den internationella identitet för mobilabonnent (IMSI) som lagras på SIM-kortet köparen använder.
  • Platsen för köparens fasta marklinje via vilken tjänsten tillhandahålls denne.
  • Andra kommersiellt relevanta uppgifter.

Skatteverket anser att det avgörande är att de två uppgifterna inte är motstridiga och att dessa omfattas av uppställningen ovan. Däremot kan inte två bevis som egentligen avser samma uppgift användas som mer än ett bevis, t.ex. köparens adress ihop med köparens egencertifiering av sin adress. Dessa uppgifter skulle således bedömas som ett enda bevis.

Skatteverket anser att det avgörande för punkten andra kommersiellt relevanta uppgifter ovan är att uppgifterna är relevanta för bedömningen av var köparna finns. Det finns därför en möjlighet att använda sig av övriga uppgifter, förutsatt att de går att motivera som relevanta bevismedel för var köparen finns.

Presumtionerna ska utgöra vägledning för säljare för att bedöma vilket land det är som har beskattningsrätten när det är omöjligt att med säkerhet fastställa köparens plats. Skatteverket kommer att ha möjlighet att motbevisa presumtioner men rätten kommer vara begränsad till de situationer då det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida. Skatteverket kan således inte komma att motbevisa presumtioner om inte det varit fråga om en uppsåtlig handling eller underlåtenhet från säljares sida. Det innebär vidare att om missbruk eller oegentligheter beror på en köpare, föreligger inte möjlighet för Skatteverket att motbevisa presumtionen.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande motsvarar i allt väsentligt vad som framgår av EU-kommissionens förklarande anmärkningar. Skatteverket tydliggör tolkningen av andra kommersiellt relevanta uppgifter och uttrycker att köparens egen bekräftelse av sitt land, självständigt, kan utgöra ett av två icke motstridiga bevis. Denna slutsats har varit svår att dra tidigare genom en tolkning av EU-kommissionens förklarande anmärkningar.

I syfte att underlätta för säljare av elektroniska tjänster finns det möjlighet att välja mellan att momsregistreras i samtliga EU-länder där köparna finns eller registrera sig till MOSS (Mini One Stop Shop). MOSS är en frivillig registrering som görs via Skatteverkets hemsida och som har till syfte att förenkla redovisning och distribution av moms till de länder där köparna (privatpersoner) finns. Kontakta gärna EY för en diskussion om vad för konsekvenser de olika alternativen kan ha för betydelse för er verksamhet.

Läs ställningstagandet i sin helhet här

Läs EU-kommissionens förklarande anmärkningar här

Sarah Ammar och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
Tfn 070-664 16 61