Skatteverket om carried interest

Skatteverket lägger ner de processer mot riskkapitalbolagen som avser beskattningen av svenska rådgivningsbolag.

Skatteverket har idag publicerat ett pressmeddelande med anledning av förra veckans besked från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i målen gällande beskattning av s.k. carried interest. I sitt pressmeddelande meddelar Skatteverket att man inte längre kommer att bedriva de processer i riskkapitalgranskningen som handlar om beskattning av svenska rådgivningsbolag. Man kommer dock att fortsätta sin granskning av riskkapitalbranschen och avser att nu driva linjen att delägarna ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna. 

I förra veckan nekade HFD prövningstillstånd i Nordic Capital-målet, vilket innebar att kammarrättens dom om att riskkapitalbolaget inte skulle betala arbetsgivaravgifter för carried interest fastställdes. Samma dag fastställde domstolen även det överklagade förhandsbeskedet (Segulah-målet), där man bl.a. fastslog att reglerna om näringsbetingade andelar inte omfattar carried interest då fonden består av en delägarbeskattad juridisk person. Den fond som var föremål för avgörandet ansågs dock ha ett fast driftställe i Sverige, vilket kan medföra att fonden ska betala bolagsskatt här. Det bör dock noteras att omständigheterna i målen skiljde sig åt då komplementären i fallet även var fondens rådgivare, dvs. all verksamhet bedrevs inom ramen för det svenska bolaget.

Med anledning av HFD:s beslut i de ovan nämnda målen har Skatteverket meddelat att man:

  • inte kommer att fortsätta att driva linjen att rådgivningsbolagen ska påföras arbetsgivaravgifter för carried interest;
  • kommer att låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna för de belopp som de fått ut;
  • kommer att utreda om förvaltare av utländska riskkapitalfonder har fast driftställe i Sverige, dvs. huruvida de i framtiden ska beskattas i Sverige; samt
  • även kommer att analysera transaktioner där carried interest har betalats in till utländska kapitalförsäkringar och där beskattning inte har skett av utdelning/vinst.

Kommentar

Skatteverket kommer således att fortsätta sin granskning av riskkapitalbranschen, men väljer att delvis ändra angripssätt och fokus. I sammantaget kan Nordic Capital-domen möjligen ses som en delseger för branschen vad gäller dess principiella synsätt på carried interest, men det återstår att se huruvida Skatteverket kommer att nå större framgång i sina framtida processer.

Per Stenbeck och Johanna Lundqvist  

Läs våra tidigare artiklar:
Carried interest: Analys av avgöranden
Carried interest: avgöranden i HFD

 

Kontakt
Per Stenbeck 
072-500 98 73

 

Kontakt
Johanna Lundqvist 
070-773 95 73