Alliansens skuggbudget

Alliansen har tidigare i veckan presenterat sin budgetmotion inför 2015. Denna bygger i stora delar på den proposition som dåvarande regering lade fram i våras. I korthet föreslås följande inkomstökningar till statsfinanserna:

 • att sänka och slopa avdrag för pensionssparande.
 • att höja fordonsskatt för lätta fordon m.m.
 • att höja skatt på alkohol och tobak.
 • att slopa gruppregistrering till mervärdesskatt m.m.

 Utöver dessa inkomstökningar, föreslås även andra åtgärder i syfte att stimulera företagsklimatet. Det alliansen föreslår är följande: 

 • att en utredning tillsätts som ska se över det skatterättsliga företrädaransvaret i syfte att förbättra reglerna, öka förutsägbarheten och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas.
 • åtgärder för att stärka företagsklimatet och har ambitionen att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt.
 • åtgärder för att den tid det tar att starta ett företag i Sverige ska halveras.
 • att kravet på aktiekapital bör sänkas under mandatperioden för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.
 • att det skapas en digital tjänst ”en dörr in” för företagens uppgiftslämning och därigenom förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.
 • ett uppdrag till Skatteverket att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.
 • höjd beloppsgräns för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatten.
 • ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova för att stärka företagens affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar.
 • krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.
 • en översyn av Lagen om företagsrekonstruktion, för att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans.
 • kortare handläggningstid för tvistemål.

 Efter att alliansen presenterat sin budgetmotion, lade även Sverigedemokraterna (SD) i måndags fram sitt förslag.

Detta förslag innefattar i korthet följande:

 • att slopa nedsatt arbetsgivaravgift för unga.
 • att neutralisera de skattemässiga skillnaderna mellan löntagare och pensionärer.
 • att höja arbetsgivaravgifterna.
 • att höja restaurang-och cateringmomsen.
 • att avskaffa skattesubventionen för etanol.
 • att införa en ny bankskatt som innebär att en schablonintäkt om 0,24 % av ett visst avgiftsunderlag ska tas upp som en skattepliktig intäkt.
 • att fördubbla bankernas avgift till Stabilitetsfonden.

I sin budgetmotion framställer SD sin inställning till regeringens budgetproposition, vilket är följande.

 • Ett nej till avtrappat jobbskatteavdrag.
 • Ett nej till höjd statlig skatt.
 • Ett nej till särskild löneskatt för äldre.
 • Ett nej till höjd skatt på kärnkraft.
 • Ett nej till skattereduktion för mikroproduktion av el.
 • Ett nej till höjd skatt på snus.
 • Ett nej till försämringar av Rut.

SD’s förslag på förändringar inom skatteområdet kan varken påstås att i stora drag överensstämma med Alliansens förslag eller regeringens förslag. I dagsläget är det således svårt att förutse vilken skattepolitik vi kommer att få framöver. I stället får vi med spänning avvakta till den 3 december för att se hur alla partier/riksdagsledamöter röstar.

Constantina Boberg och Magnus Wickström