Fastighetsgåva, kattrumpans öde

Skatterättsnämnden har under oktober lämnat två separata förhandsbesked att en fastighetsöverlåtelse ska ses som en gåva inkomstskatterättsligt även om en likartad fastighetsöverlåtelse i ett stämpelskattemässigt perspektiv inte har ansetts utgöra en gåva.

Skatteverket har överklagat båda dessa förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för den att avgöra huruvida denna överlåtelse inkomstskattemässigt ska ses som en gåva eller inte. I det senare förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden besvarades även frågan om skatteflyktslagen var tillämpling på transaktionen i fråga vilket Skatterättsnämnden kom fram till ej var fallet. Även denna frågeställning är föremål för Skatteverkets överklagande till HFD.

Omständigheterna i det första respektive andra fallet var sammanfattningsvis som följer:

Fall 1 (Skatterättsnämnden, 2014-10-02, dnr 113-13/D)

Två makar ägde en kapitaltillgång i form av en fastighet vars taxeringsvärde var lägre än dess marknadsvärde men högre än det skattemässiga värdet.

Avsikten var att överlåta denna till deras barn genom transaktioner där aktiebolag ingick. Det hela skulle mynna ut i att barnen indirekt skulle äga 45 procent av fastigheten via ett aktiebolag och föräldrarna resterande 55 procent indirekt via samma bolag.

Man önskade härmed undgå såväl stämpelskatt som inkomstskatt på gjorda transaktioner.

Stämpelskatt påförs dock i dylik situation trots att överlåtelse skett till värde understigande 85% av fastighetens taxeringsvärde. Detta har fastställts av Högsta domstolen (NJA 2013 s. 886).

De sökande anför att av klar praxis följer att samtliga villkor för att överlåtelserna inkomstskattemässigt ska anses som gåvor är uppfyllda.

Skatteverket delar uppfattningen att överlåtelserna torde utgöra gåvor enligt HFD:s praxis. En transaktion av aktuellt slag görs dock i regel för att minska överlåtarens skatt. På motsvarande sätt som en fastighetsöverlåtelse som sker av generationsskiftesskäl bedömdes ske utan gåvoavsikt i NJA 2013 s. 886 bör därför även de nu aktuella överlåtelserna anses ske utan sådan avsikt.

Skatterättsnämnden kom dock fram till ställningstagandet att föreliggande ärende inte ändrar tidigare praxis att här aktuella situation uppfyller kraven som ställs i HFD för att inkomstskattemässigt betraktas som gåvor. Det här ovan omnämnda rättsfallet i HD (NJA 2013 s.886) ändrar ej denna bedömning.

Av RÅ 2001 ref. 2 som avsåg en situation liknande den nu aktuella framgår att det förhållandet att syftet med överlåtelserna är att genomföra ett generationsskifte inte hindrar att gåvoavsikt anses föreligga när gåvomomentet är betydande. Det gällde även i rättsfallet RÅ 2004 ref. 42 där fråga var om en överlåtelse till underpris till ett aktiebolag av en hel näringsverksamhet av fastigheter som utgjorde lagertillgångar. Att gåvoskattens slopande skulle ha någon betydelse för inkomstbeskattningen framgår inte heller av praxis (jfr HFD 2013 not. 40).

Fall 2 (Skatterättsnämnden, 2014-10-16, dnr 15-14/D)

I detta fall hade sökanden för avsikt att överlåta fastighet till ett aktiebolag i vilket dennes maka indirekt ägde 40 procent av aktierna. Frågeställningen i detta fall var på samma vis som i fall 1 huruvida detta förfarande skulle bedömas som en gåva inkomstskatterättsligt trots att det i stämpelskattehänseende ej ses som gåva. Fråga ställdes även om lagen om skatteflykt var tillämplig på förfarandet.

På samma vis som i fall 1 kom Skatterättsnämnden fram till att förfarandet skulle ses som gåva ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv. Skatterättsnämndens förhandsbesked innebar även att lagen om skatteflykt ej var tillämpbar på förfarandet.

Kommentar

Båda dessa fall är som sagt nu föremål för prövning i HFD vad gäller frågan om dessa förfaranden ska ses som gåvor inkomstskatterättsligt eller om de på samma vis som gäller stämpelskatten också utgör inkomstskattepliktiga transaktioner. Vad gäller fall 2 är det som nämnts även föremål för prövning om lagen om skatteflykt är tillämplig på den transaktionen.

Fotnot: Uttrycket ”kattrumpa” är vanligt förekommande i samband med fastighetspaketeringar. Termen sägs komma från beteckningen på en fastighet som ingick i en överlåtelse med gåva av fastighet till ett aktiebolag.