Moms på förmedling av avtal rörande betaltjänst II

Dotterbolaget förmedlade moderbolagets kortbetalningstjänster. Då kortbetalningstjänsten var undantagen från moms skulle även dotterbolagets förmedlingstjänst undantas från moms. HFD ändrar nu Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked.

Moderbolaget tillhandahöll en tjänst som möjliggjorde för handlare att ta emot kortbetalningar. Genom dotterbolag i utlandet värvades intresserade handlare att teckna sig för kortbetalningstjänsten. Ersättning utgick endast om tjänsten aktiverades och användes av handlaren.

SRN ansåg att moderbolagets omsättning av betalningstjänster var undantagna finansiella tjänster. Dotterbolagens förmedling var däremot inte undantagen från moms.

Av domen i HFD framkommer att dotterbolagen aktivt skulle söka upp potentiella kunder och analysera deras behov av moderbolagets betalningstjänster. Om kunden ställde sig positiv till dotterbolagets propåer erbjöds denne att fylla i ett avtalsformulär. När detta var gjort hade ett bindande avtal mellan kunden och moderbolaget kommit till stånd och moderbolaget övertog kontakterna med kunden. Dotterbolagen debiterade moderbolaget för förmedlingen förutsatt att den tjänst som omfattades av avtalet mellan kunden och moderbolaget aktiverades och användes av kunden. Enligt HFD gjorde dotterbolaget vad som var nödvändigt för att parterna skulle sluta avtal, utan att själv ha något intresse gällande avtalets innehåll. HFD konstaterade att det var fråga om förmedlingsverksamhet i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet. Vidare slog HFD fast att eftersom förmedlingen avsåg en finansiell tjänst, i detta fall transaktioner rörande betalningar, skulle även förmedlingstjänsten undantas från moms.

Kommentar

Den 5 maj 2014 kommenterade vi SRN:s förhandsbesked på Skattenätet. SRN ansåg att förmedling av betalning förutsatte att förmedlaren skulle ha agerat som en mellanman i samband med betalningstransaktionen. SRN ansåg dock att betaltransaktionen verkställdes utan någon medverkan från dotterbolagen och att förmedlingstjänsten därmed inte kunde undantas från moms.

HFD:s avgörande visar dock att, i enlighet med vad EU-domstolen uttalat, att begreppet förmedling inte syftar till att utgöra en definition av det huvudsakliga innehållet i undantaget från skatteplikt utan till att utöka bestämmelsens tillämpningsområde till förmedlingsverksamhet.

Enligt vår uppfattning innebär HFD:s avgörande att undantaget för förmedling ska tolkas fristående från den finansiella tjänsten och på samma sätt oberoende av vilka olika typer av finansiella tjänster i artikel 135.1 som förmedlingen avser. Det vill säga att även en förmedling rörande betalningar (skilj detta från förmedling av betalningar) enligt artikel 135.1 d ska således bedömas fristående och inte tolkas som en del av själva betalningstransaktionen.

Kontakta gärna EY för mer information eller en diskussion om vad HFD:s avgörande kan ha för betydelse för ditt företag.

Maria Kronvall och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-644 16 61