Carried interest: avgöranden i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet mellan Skatteverket och NC Advisory AB (mål nr 1058–1067-14). Därmed står kammarrättens dom fast och det står klart att carrried interest i det aktuella målet inte var ersättning för arbete utfört i ett svenskt rådgivningsbolag.

Högsta förvaltningsdomstolen har också meddelat dom i ett överklagat förhandsbesked gällande AB Segulah (mål nr 5169-13). HFD fastslår i den meddelade domen att carried interest i detta fall inte var skattefri inkomst för det svenska bolag som var delägare i en i utlandet utländsk juridisk person enligt reglerna om näringsbetingade andelar i 25 a kap. 23 § inkomstskattelagen.

Det får antas att Skatteverket under de närmaste dagarna meddelar hur verket avser att hantera det stora antal pågående processer där Skatteverket driver linjen att carried interest är ersättning för utfört arbete.

Vi återkommer inom kort med mer utförlig analys av avgörandena från HFD.

Per Stenbeck

Carried interest

Normalt inom Private Equity åtar sig General Partnern (eller motsvarande) att investera cirka 2 procent av kapitalet medan Externa Investerare åtar sig att investera resterande cirka 98 procent av kapitalet i fonden. Enligt avtal mellan investerarna ska vinsten sedan normalt fördelas mellan investerarna enligt följande förenklade beskrivning.

Först erhåller samtliga investerare en andel som motsvarar tillskjutet kapital samt betalda förvaltningsavgifter, och en viss procents avkastning som normalt uppgår till cirka 8 procent (ofta kallad ”hurdle rate” eller ”preferred return”).

Därefter fördelas överstigande kvarvarande med 80 procent till Externa Investerare och med 20 procent till General Partnern (eller motsvarande). Denna vinstandel som tillfaller General Partnern och som övertiger en proportionell avkastning på insatt kapital (dvs. 18 procent) kallas carried interest.

 

Kontakt
Per Stenbeck
072-500 98 73