Sänkta sjuklönekostnader för småföretagen

Regeringens syfte är att införa ett förändrat högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader som beaktar att sjukfrånvaron bland arbetsgivare ser olika ut, förbättrar småföretagens situation och omfattar samtliga arbetsgivare. Det är dessutom regeringens ambition att skapa ett skydd som är förutsebart samt administrativt enkelt att ta del av.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2015 att företagen indelas i fem storleksklasser utifrån totala lönesummor där den lägsta storleksklassen avser totala lönesummor upp till 3 miljoner kr. Detta får till följd att sjuklönekostnaderna sänks för företag med lägre lönesummor vilket främst kommer att gynna småföretag.

De små företagen har i genomsnitt lägre sjukfrånvaro men trots detta föreligger större behov för dem av ett skydd då deras förutsättningar att hantera oförutsedda sjuklönekostnader ofta är sämre. Följaktligen föreslår regeringen en automatisering av skyddet mot höga sjuklöne-kostnader. Detta underlättar även för företagen såtillvida att de slipper komplicerade ansökningsförfaranden.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Magnus Wickström