Budgetpropositionen 2015

Regeringen presenterade i dag budgetpropositionen för år 2015. Flera nyheter presenterades och vi uppdaterar sidan löpande med våra kommentarer.

Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter

Oäkta bostadsrättsföreningar:

För oäkta bostadsrättsföreningar kommer förändringar att ske från och med 2016 som följd av att de s.k. lättnadsreglerna för dessa upphör vid 2015 års utgång. Efter att lättnadsreglerna löpt ut kommer huvudregeln för onoterade andelar att gälla även för andelar i oäkta bostadsföretag. Denna innebär ett skatteuttag på utdelning och kapitalvinst med 25 procent.

3:12-reglerna:

Regeringen anser att reglerna för de s.k. 3:12-reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bör ses över. Man uttrycker att spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat väsentligt sedan 1990/91 års skattereform. Regeringen avser därför att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket.

Finansiering av infrastrukturprojekt:

När det gäller större infrastrukturprojekt bör det tillsättas en utredning för undersökande av hur sådana kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift och om det är möjligt att utforma en skatt eller avgift som fångar upp de värdeökningar som uppkommer med anledning av en infrastruktursatsning.

Skatt på kapitalanvändning – företagsskatter

Företagsskattekommittén:

Vad beträffar Företagsskattekommittén ger regeringen en kort beskrivning av dess slutbetänkande SOU 2014:40 samt konstaterar utan andra kommentarer att remisstiden går ut den 24 oktober 2014.

Beskattning av den finansiella sektorn:

 Regeringen anser att en utredning bör tillsättas för översyn av förutsättningarna för och utformningen av en förändrad beskattning av den finansiella sektorn då denna antas vara underbeskattad som följd av det mervärdesskatteundantag som föreligger för finansiella tjänster.

Utredningen ska analysera om en s.k. finansiell aktivitetsskatt (FAT) möjliggör en korrigering av denna skattemässiga obalans och om denna typ av beskattning kan vara samhällsekonomiskt effektiv. Dessutom bör utredningen undersöka om den schablonintäkt för företag som bedriver bank-eller finansieringsrörelse som Företagsskattekommittén har föreslagit kan ersättas av en FAT.

Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en s.k. skatt på finansiella transaktioner (FTT). Utredningen bör slutligen undersöka vilka effekter en FTT får för Sverige.

I avvaktan på utredningen är det dock regeringens ambition att införa en skatt på den finansiella sektorn som kan träda i kraft redan den 1 januari 2016. En sådan typ av skatt som Företagsskattekommittén har föreslagit bedöms av kommittén kunna ge ökade skatteintäkter med cirka 4 miljarder kronor per år.

Paketering av fastigheter:

I fråga om s.k. paketering av fastigheter anser regeringen att en utredning bör tillsättas för att se över förekomsten av sådan paketering som ett verktyg för skatteplanering. Även frågan om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om en lagändring av detta skäl är motiverad bör i detta sammanhang utredas.

Skatteplanering i välfärdssektorn:

Förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn bör kartläggas och analyseras. Regeringen skriver att om denna kartläggning och analys visar att det finns anledning att vidta åtgärder för att stävja missbruk av skattereglerna avser man att återkomma med förslag som motverkar sådant missbruk.

Magnus Wickström