Budgetpropositionen 2015 – Mervärdesskatt och punktskatter

Regeringen presenterade i dag budgetpropositionen för år 2015. Flera nyheter presenterades och vi uppdaterar sidan löpande med våra kommentarer.

Förenklad faktura

Vid fakturering av låga belopp har man möjlighet att utfärda en förenklad faktura. Beloppsgränsen för förenklad faktura höjs 1 januari 2015 från 2000 kr inklusive moms till 4000 kr inklusive moms.

Dentaltekniska produkter

Tidigare har alla som tillhandahåller dentaltekniska produkter till tandläkare eller patienter, t.ex. tandproteser, omfattats av undantag från moms. Från 1 januari EU-anpassas mervärdesskattelagen vilket innebär att endast tandläkare och tandtekniker som tillhandahåller dentaltekniska produkter är undantagna från moms. Övrig försäljning av dentaltekniska produkter blir således momspliktig.

Momsgrupper

Regeringen har inte för avsikt att gå vidare med förslaget att slopa möjligheten att gruppregistrera sig för mervärdesskatt, s.k. momsgrupp.

Höjning av försenings- och kontrollavgifter

Försenings- och kontrollavgifterna har varit på samma nivå sedan 2003. Regeringen föreslår nu en höjning av försenings- och kontrollavgifter med 25 % till 2016. De avser att lägga fram ett förslag till lagändring om detta.

 

 

Skattebefrielse för vissa biodrivmedel

Befrielsen från energiskatt för låginblandad Fame minskas från 84 till 8 procent, och för höginblandad Fame från 100 till 44 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.

Skattebefrielse för HVO i dieselbränsle

Den begränsning som innebär att skattebefrielse endast gäller upp t.o.m. 15 volymprocent HVO i dieselbränsle slopas fr.o.m. den 1 maj 2014.

Fordonsskatt

Skatten höjs i både det koldioxidbaserade och i det viktbaserade systemet.

Skatt på bekämpningsmedel

Skatten höjs från 30 till 34 kr per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedel.

Naturgrusskatt

Skatten höjs från 13 till 15 kr per ton naturgrus.

Avfallsskatt

Skatten höjs från 435 till 500 kr per ton avfall.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten höjs från 12 648 till 14 770 kr per megawatt termisk effekt och månad. Avdraget höjs från 415 till 485 kr per dygn när en reaktor varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn.

Begränsning av skattefrihet för flyg- och fartygsbränsle för annat än privat ändamål

Skattefriheten bör anpassas så att den stämmer överens med EU-rätten och träda i kraft 1 juli 2015.

Nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner

För att underlätta avverkningen av skadad skog i Västmanlands län bör koldioxidskatten sänkas under en tidsbegränsad period med retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 augusti 2014.

Höjd energiskatt på dieselbränsle

Energiskatten på diesel bör höjas med 20 öre per liter utöver den årliga indexeringen och befrielsen från energiskatt på biodrivmedel som ersätter fossilt dieselbränsle bör minskas med motsvarande belopp fr.o.m. den 1 juli 2015.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom industri, kraftvärmeanläggningar utanför handelssystemet samt jordbruks-, skogsbruk- och vattenbruksverksamhet

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft 1 januari 2016 att helt slopa nedsättningen av koldioxidskatten för dessa sektorer.   

Skatt på handelsgödsel

En skatt på handelsgödsel bör införas fr.o.m. den 1 januari 2016.

Indexering av energi- och koldioxidskatter

Skattesatserna på bränslen blir ca 4,2 procent högre 2015 jämfört med 2014. Skatten på el höjs med 0,1 öre per kWh för hushåll i Södra Sverige.

Tobaksskatt

Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med 6 procent. Punktskatten på snus höjs med 12 procent.

Alkoholskatt

Punktskatten på öl, vin, andra jästa produkter än öl och vin samt mellanklassprodukter höjs med 9 procent, och skatten på sprit med 1 procent.

Reklamskatt

Regeringen anser att reklamskatten ska avskaffas men bedömer att det för närvarande inte finns förutsättningar för att finansiera ett avskaffande.

Övriga skatter

Regeringen bedömer att skatter på vägslitage för tunga fordon, flygresor och flourerade växthusgaser samt ett bonus/malus-system för lätta fordon bör utredas.

Anders Edlund