Budgetpropositionen 2015 – individbeskattning och socialavgifter

Regeringen har idag den 23 oktober lämnat in budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Nedan presenteras översiktligt regeringens förslag på området för individbeskattning och socialavgifter.

Jobbskatteavdraget
Ifråga om jobbskatteavdraget föreslår regeringen en avtrappning för de som har en arbetsinkomst som överstiger 600 000 kronor per år, vilket motsvarar 50 000 kr per månad. Förslaget innebär vidare att personer som har en arbetsinkomst över 123 300 kronor per månad inte erhåller något jobbskatteavdrag.

Skatten för personer över 65 år och pensionärer
I propositionen presenterar regeringen sitt förslag till hur skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och pension bör avskaffas. Detta kommer att ske genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång. Effekten väntas bli att pensionärer med inkomster upp till ca 120 000 kronor per år inte beskattas högre än löntagare under 65 år. Grundavdraget kommer vidare att förstärkas för personer över 65 år som har inkomster över 240 000 kronor per år. Samtidigt föreslår regeringen i sin proposition att särskild löneskatt för personer över 65 år ska införas. Den särskilda löneskatten kommer att uppgå till 5,6 procent.

Nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
Enligt regeringens förslag kommer den nedre skiktgränsen för statlig inkomstkatt att bestämmas i enlighet med förändringen i konsumentprisindex istället för som nu enligt förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Den nedre brytpunkten kommer i enlighet med denna förändring att uppgå till 421 800 kronor för beskattningsår 2015, vilket kan jämföras med 430 200 kronor som hade utgjort den nedre skiktgränsen enligt nuvarande regler.

Socialavgifter för unga
De nedsatta arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år föreslås av regeringen att slopas. Under 2015 kommer nedsättningen att halveras för att året därpå slopas helt.

Privat pensionssparande
Den nuvarande rätten till avdrag i inkomstdeklarationen för premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton kommer att slopas enligt förslag från regeringen. Som ett första steg kommer det fasta beloppet att sänkas från 12 000 till 1800 kronor per år under 2015. Som ett andra steg föreslås att avdragsrätten slopas helt. Regeringen aviserar i propositionen att man under 2015 kommer att återkomma med ett lagförslag angående detta.

RUT-avdraget
Regeringen föreslår en sänkning av rätten till skattereduktion för hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) till 25 000 kronor per skattskyldig och år. Vidare föreslår regeringen att från och med den 1 januari 2015 slopas den särskilda bestämmelsen om RUT-avdrag för läxhjälp. Den särskilda bestämmelsen om RUT-avdrag för barnpassning kommer vidare att ändras så att endast barnpassning som inte i mer än ringa uppfattning omfattar hjälp med skolarbete omfattas av rätten till RUT-avdrag. RUT-avdrag för matlagning och poolrengöring inomhus föreslås vidare slopas. Regeringen avser också att undersöka om det finns anledning att begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare.

Förvaltningsutgifter
Den nuvarande rätten för fysiska personer till avdrag för förvaltningsutgifter till den del de överstiger 1000 kronor per år föreslås av regeringen att slopas.

John Krispinsson