Skatteverket om försäljning av elektroniska tjänster

Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket har ett ändrat synsätt på så sätt att en förmedlare presumeras vara säljaren av elektroniska tjänster till slutkunden istället för leverantören.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft vad gäller omsättningsland vid tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer (t.ex privatpersoner) inom EU. Från och med den tidpunkten ska moms redovisas i det land där köparen finns etablerad, t.ex. det land där en privatperson bor. Skatteverkets ställningstagande har främst sin bakgrund i EU-kommissionens förklarande anmärkningar inför de nya reglerna som träder ikraft år 2015. Ställningstagandet berör frågan vem som anses delta i tillhandahållandet av en elektronisk tjänst och tillämpligheten av momslagens regel som stadgar att om någon, i eget namn, förmedlar en tjänst för annans räkning och uppbär likviken för tjänsten ifråga, anses denne vara säljaren av tjänsten.

Skatteverkets ställningstagande innebär att en beskattningsbar person som deltar i tillhandahållandet, i egenskap av förmedlare i eget namn, ska presumeras vara säljaren vid försäljning av elektroniska tjänster via en marknadsplats eller annan förmedling på internet. Den bakomliggande leverantören av tjänsten, t.ex. utvecklaren av en applikation, anses inte tillhandahålla tjänsten direkt till slutkunden.  Indikationer som tyder på att en förmedlare ska anses vara säljare av en elektronisk tjänst är att personen äger eller förvaltar den tekniska plattform som tjänsterna levereras på, personen ansvarar för det faktiska tillhandahållandet, personen ansvarar för att ta upp betalning, personen äger de kunduppgifter som är kopplade till tillhandahållandet m.m. Den som endast deltar genom att hantera betalningen anses inte delta i tillhandahållandet av tjänsten, vilket innebär att kreditkortsföretag, banker m.fl. inte omfattas.

Möjlighet att bryta presumtionen
Om det tydligt framgår på fakturan eller kvittot till köparen, samt av avtalsvillkoren mellan parterna, att leverantören är säljare kan presumtionen att den som deltar i tillhandahållandet agerar i eget namn brytas.

Presumtionen kan i vissa fall inte brytas
Presumtionen kan inte brytas om förmedlaren deltar i tillhandahållandet genom att godkänna att köparen debiteras för sitt köp, genom att godkänna att tjänsten levereras till köparen, eller genom att bestämma de allmänna villkoren för tillhandahållandet. Om förmedlaren på något av dessa sätt deltar i tillhandahållandet, anses denne vara säljare.

Skatteverkets ställningstagande kommer att ersätta ställningstagandet Mervärdesskatt, svenska näringsidkares försäljning av applikationer, från den 16 juni 2011 (dnr 131 427715-11/111).

Kommentar
Vår erfarenhet är att avtal med marknadsplatser och andra förmedlare på internet har sett olika ut på så sätt att marknadsplatsen/förmedlaren i vissa fall har kunnat anses agera i egenskap av förmedlare i annans namn men i andra fall har kunnat anses agera som återförsäljare på uppdrag av leverantören, dvs. som förmedlare i eget namn. Ett möjligt scenario är att en marknadsplats/förmedlare kan vilja se över sina avtal inför år 2015. Bakgrunden till det är att det blir marknadsplatsen/förmedlaren som blir skyldig att redovisa moms i länder inom EU där köparna finns om marknadsplatsen/förmedlaren agerar som förmedlare i eget namn. Inför år 2015 är det viktigt att ha fastställt vem det är som anses sälja de elektroniska tjänsterna ifråga, utifrån avtalet mellan parterna och övriga indikationer för att momsen ska bli korrekt redovisad.  Den som är skyldig att redovisa moms i de EU-länder där köparna finns kan välja mellan två metoder att redovisa momsen. Säljaren kan vara registrerad till moms i samtliga EU-länder där köparna finns eller registrera sig till MOSS (Mini One Stop Shop). MOSS är en frivillig registrering som görs via Skatteverkets hemsida och som har till syfte att förenkla distributionen av momsen till de länder där köparna (privatpersoner) finns.

Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet.

Sarah Ammar och Lena Westfahl