Individbeskattning: förslag inför bp 2015

Finansdepartementet skickade den 6 oktober ut tre promemorior med förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet på remiss. I promemoriorna har departementet samlat de förslag som kan bli aktuella i den nya regeringens budgetproposition för 2015.

Flera förändringar på området för individbeskattning återfinns i promemoriorna. Till att börja med föreslås att nedsättningen av socialavgifterna för personer som inte fyllt 26 år ska avskaffas. Detta kommer att ske i två steg genom en halvering av nedsättningen under 2015 och ett upphörande av nedsättningen vid utgången av samma år.

Vidare kommer den nuvarande skillnaden i beskattningen mellan arbetsinkomst och pension att avskaffas helt för inkomster upp till 120 000 kronor per år. Pensionärer med inkomster över 240 000 kronor per år kommer även få sänkt skatt. För personer över 65 år med arbetsinkomster kommer den särskilda löneskatten att återinföras. De totala arbetsgivaravgifterna för dessa personer kommer då att uppgå till 18,71 procent, vilket kan jämföras med nuvarande 10,21 procent. Det är dock fortsatt lägre än de fulla avgifterna för personer under 65 år vilka är 31,42 procent.

För personer med arbetsinkomster över 50 000 kronor per månad kommer jobbskatteavdraget att trappas av med en takt av 3 procent. Detta innebär att personer med arbetsinkomster över 123 300 kronor per månad inte kommer att erhålla något jobbskatteavdrag. Vidare kommer skattereduktionen ”läx-RUT” för privatundervisning att avskaffas. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med skolarbete kommer dock fortsatt omfattas av skattereduktionen.

En begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande kommer att införas då det fasta beloppet sänks från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor per år.

Till sist kommer den årliga justeringen av nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster att begränsas genom att beräkningen kommer att ske enligt förändringen i konsumentprisindex istället för som nu enligt förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. 

Catarina Wahlgren Sjöstedt och John Krispinsson