Samfällighetsförening – Omsättning och avdragsrätt för ingående skatt

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att de i en samfällighetsförening ingående delägarna, i detta fall bostadsrättsföreningar, inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförandet av ett garage om garageplatserna hyrs ut av samfällighetsföreningen i eget namn.

En samfällighetsförening som tillhandahåller uthyrning av garageplatser till boende och utomstående bedriver dock en sådan skattepliktig omsättning av tjänster i en ekonomisk verksamhet att samfällighetsföreningen har avdragsrätt för ingående moms på uppförandekostnaderna för garaget om samfällighetsföreningen själv upphandlar entreprenaden.

Bakgrunden till förhandsavgörandet var att två fastigheter överlåtits till varsin bostadsrättsförening där uppförande av en flerbostadsfastighet på respektive fastighet skulle göras. I samband med detta bestämde bostadsrättsföreningarna att även uppföra ett underjordsgarage som skulle tjäna de boende i föreningarna. En gemensamhetsanläggning inrättades därmed efter beslut från Lantmäteriet vilket angav att ändamålet för gemensamhetsanläggningen är parkeringsgarage. För förvaltningen av denna bildades en samfällighetsförening bestående av bostadsrättföreningarna.

Inför upplåtandet av gemensamhetsanläggningen (garaget) ställdes två frågor till Skatterättsnämnden. Den första frågan gällde om bostadsrättsföreningarna har rätt till avdrag för ingående moms, om föreningarna ingår avtalet om byggnation av garaget och därefter mot ersättning hyr ut garaget till samfällighetsföreningen för parkeringsplatsupplåtelse. Den andra frågan avsåg om samfällighetsföreningen har avdragsrätt för ingående moms, om det istället är samfällighetsföreningen som ingår avtal om byggnation av garaget.

I den första frågan redogjorde Skatterättsnämnden inledningsvis för att garaget inrättats genom ett beslut från Lantmäteriet och att det av beslutet framgår att garaget ska byggas och drivas av en samfällighet samt att en samfällighetsförening ska förvalta samfälligheten. Enligt Skatterättsnämnden innebär detta att det är samfällighetsföreningen som ska låta bygga gemensamhetsanläggningen och ansvara för dess drift. Detta följer vidare, enligt Skatterättsnämnden, av myndighetsbeslut som har sin grund i regleringarna i anläggningslagen  och lagen om förvaltning av samfälligheter, och kan inte ändras genom avtal mellan samfälligheten och bostadsrättsföreningarna. Eftersom samfällighetsföreningen redan disponerar anläggningen genom myndighetbeslut kan betalningar till bostadsrättsföreningarna för att få bedriva parkeringsverksamhet inte anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster. Bostadsrättsföreningarna bedriver ingen ekonomisk verksamhet och har ingen omsättning direkt kopplat till upprättandet vilket innebär att de inte heller har rätt till avdrag för ingående moms.

Gällande den andra frågan ansåg Skatterättsnämnden att om en samfällighetsförening tillhandahåller utomstående varor och tjänster mot ersättning har omsättning ansetts föreligga. Om sådan omsättning är skattepliktig, medför detta skattskyldighet för föreningen om den görs i yrkesmässig verksamhet. Uthyrning av garageplatser till boende har i tidigare rättspraxis (jfr RÅ 2003 ref. 13, samt HFD 2011 not 75) ansetts utgöra skattepliktig omsättning av tjänster. Driften av gemensamhetsanläggningen innebär därför att föreningen kommer att bedriva en ekonomisk verksamhet. Samfällighetsföreningen har därmed rätt till avdrag för ingående moms.

Kommentar

Vad gäller den första frågan är vår uppfattning att mycket talar för att Skatterättsnämndens slutsats är korrekt, dvs. att det inte finns någon skattepliktig omsättning mellan bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningen. Det är däremot vår uppfattning att Skatterättsnämnden misstolkat lagtexten i anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter, om att det där skulle framgå att det är samfällighetsföreningen som ska bygga gemensamhetsanläggningen. Det normala är att delägarna låter bygga anläggningen och att samfällighetsföreningens syfte endast är att sköta förvaltning och drift, även om samfällighetsföreningen formellt står som beställare av dessa senare utgifter. Det framgår inte av lagtext att samfällighetsföreningen har ansvar för upplåtandet av anläggningen utan enbart att den har ansvaret för förvaltningen. Det är därmed vår uppfattning att Skatterättsnämndens resonemang bygger på felaktiga grunder.

Gällande fråga två så bekräftar förhandsbeskedet tidigare dom från HFD där det framgår att samfällighetsföreningens uthyrning till boende och utomstående leder till att föreningen är skattskyldig ur momshänseende. Skatterättsnämnden anser att detta faktum leder till att föreningen har rätt till avdrag för ingående moms, dels för löpande kostnader men också för investeringskostnader kopplade till anläggningen. Detta överensstämmer med vår uppfattning. Det kan dock ifrågasättas om Lantmäteriet håller med om detta eftersom syftet med en samfällighetsförening är endast att förvalta gemensamhetsanläggningen, och inte ansvaret för uppförandet.

Läs förhandsbeskedet här (dnr 18-13/I)

Uppdatering 2015-10-06: Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt förhandsbeskedet