Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare/delägande fysiska personer i handelsbolag

Den 8 oktober överlämnade Skatteförenklingsutredningen slutbetänkandet ”Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag” till regeringen.

Utformningen av förslagen har skett för att i möjligaste mån bibehålla neutralitet i beskattningen av näringsverksamhet som bedrivs av just nämnda företagare visavi den som bedrivs i aktiebolag.

Bland annat föreslås att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs som ersätter regler om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond vilket ska leda till att det blir enklare att räkna ut avsättningens storlek jämfört med i dag.

Vidare föreslås slopade regler om periodiseringsfond för ovan nämnda kategori företagare.

Det införs dessutom två modeller för beräkning av positiv räntefördelning, fullständig och förenklad räntefördelning. Detta samtidigt som negativ räntefördelning föreslås slopas.

Förslag finns vidare om förenklingar så tillvida att inventarier värda upp till ett prisbasbelopp (i dag 44 400 kr) kan dras av direkt samt att gräns för när lagertillgångar ej behöver tas upp höjs från 5 000 kr i dag till ett halvt prisbasbelopp.

För försäljning av näringsfastighet vill man ändra s.k. stickåret från 1952 till 1996 varför kapitalvinst på fastigheter förvärvade före 1996 får beskattas som om de köpts för motsvarande 100 % av 1996 års taxeringsvärde.

Just nämnda föreslås även gälla för privatbostadsfastigheter.

Regelverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, d.v.s. för de företag vars beskattningsår påbörjas efter den 31 december 2015.

  • Länk till utredningen: Statens offentliga utredningar (SOU) , 8 oktober 2014

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Magnus Wickström