Anmälningsskyldighet vid utstationering

Sedan den 1 juli 2013 är arbetsgivare skyldiga att anmäla deras anställdas utstationering till Arbetsmiljöverket om de har för avsikt att vara i Sverige mer än fem dagar. Ett år har nu passerat och en uppföljning av hur reglerna följs, vad som kan utläsas av statistiken samt hur Arbetsmiljöverket kontrollerar anmälningsskyldiheten är nu nödvändig.

Ett viktigt syfte med att införa anmälningsskyldigheten var att arbetstagarorganisationer i Sverige ska kunna ta del av uppgifterna. Reglerna gäller både arbetsgivare inom EU/EES och tredjeland och för att arbetsgivaren ska bli anmälningsskyldig ska den utstationerade arbetstagaren utföra arbete i Sverige under en kortare period, vilket enligt regeringen är fem dagar. Anmälan om utstationeringen ska ske till Arbetsmiljöverket eftersom de ansvarar för att arbetsgivarna tillämpar arbets- och anställningsvillkor som är lika förmånliga som de minimivillkor som följer av ett svenskt kollektivavtal för den aktuella branschen. Följs inte reglerna åläggs arbetsgivarna en sanktionsavgift om 20 000 kr per person och tillfälle.

Vissa affärsresor som varar mer än fem dagar är undantagna från anmälningsskyldighet, t ex utbildningar, studiebesök, möten och konferenser är inte fråga om utstationering så länge de inte utgör tillhandahållande av tjänst med mottagare i Sverige.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik över antalet anmälda bolag har sedan 1 juli 2013 totalt 3 878 företag, 20 814 anmälningar och 37 704 anställda rapporterats in.  Av dessa företag var specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet det vanligaste verksamhetsområdet.  Arbetsmiljöverket menar även att kontroll av anmälningsskyldigheten sker via ett register där de följer antalet anmälda företag. Arbetsmiljöverket avser att utföra en grundligare kontroll av de större företagen under hösten.

 Linda Ingsberg och Sara da Silva Martinson