Reducerad momssats på ljud- och e-böcker

Av EU-domstolens dom i mål C-219/13 ”K Oy” framgår att böcker på andra fysiska bärare än tryckta böcker, t.ex. ljud- och e-böcker, kan vara föremål för en reducerad momssats.

Frågan i EU-domstolen var om ett bolags utgivning av ljud- och e-böcker kunde beskattas som vanliga fysiska tryckta böcker med en reducerad skattesats. De ljud- och e-böcker som bolaget gav ut var tillgängliga i form av elektroniska filer på en cd-skiva, minnesstickor och liknande produkter, vilka samtliga återgav böcker som ursprungligen var utgivna på papper.

Domstolen konstaterade att principen om skatteneutralitet utgör hinder för att jämförbara, med varandra konkurrerande, varor eller tjänster behandlas olika i momshänseende. Enligt EU-domstolen ska genomsnittskonsumenten i varje medlemsstat användas som referens för att svara på frågan om transaktioner sinsemellan är jämförbara och konkurrerande.

I bedömningen ingår att bestämma om böcker och exempelvis e-böcker har liknande egenskaper och fyller samma behov. Detta ska avgöras på grundval av om de används på ett jämförbart sätt, och om de skillnader som finns har ett betydande inflytande på genomsnittskonsumentens beslut att välja den ena eller den andra typen av bok.

Om det för genomsnittskonsumenten huvudsakligen är det jämförbara innehållet i alla böcker, oavsett deras bärare eller deras egenskaper, saknas det enligt EU-domstolen skäl för selektiv tillämpning av en reducerad momssats. Om de däremot inte kan anses vara jämförbara eller konkurrerande är det enligt EU-domstolen således inte fel att tillämpa en reducerad momssats på tryckta böcker men inte på böcker på andra fysiska bärare, under förutsättning att principen om skatteneutralitet iakttas. Den slutliga bedömningen i det aktuella fallet överläts dock till den nationella domstolen.

Kommentar

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att moms ska tas ut med 25 procent på e-böcker, där böckerna antingen kunde laddas ner på kundens dator eller på en s.k. läsplatta, dvs. den reducerade skattesatsen för fysiska böcker kan inte användas. Den nu aktuella domen ger utrymme för att en reducerad momssats även kan tillämpas på exempelvis ljud- och e-böcker. En bedömning måste då göras där det ska framgå att det huvudsakliga för en genomsnittskonsument är det jämförbara innehållet i alla böcker, oavsett deras bärare eller deras egenskaper.

Intressant är att domstolen uppmärksammar att genonsnittskonsumentens bedömning kan komma att variera beroende på eventuella skillnader i hur vanligt förekommande olika typer av ny teknik är på de enskilda nationella marknaderna och hur god tillgång till dessa tekniska anordningar är.

Även om en ovan nämnd bedömning kan vara förenad med vissa svårigheter innebär domen enligt vår mening ändå att en ny syn kan skönjas där det avgörande inte är vilken den fysiska bäraren är utan vad det huvudsakliga tillhandahållandet består av.

Viktor Blomberg och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61