Skattenätet
  • Nyheter
  • Moms och tull
  • Fråga om avdragsrätt för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier återförvisad till förvaltningsrätten

Fråga om avdragsrätt för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier återförvisad till förvaltningsrätten

Enligt Kammarrätten utgör inte en försäljning av enbart dotterbolagsaktier en transaktion som kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse.

Ett bolag hade tillhandahållit momspliktiga tjänster till sina dotterbolag och försäljningen av dotterbolagsaktierna utgjorde därmed ett led i bolagets ekonomiska verksamhet.

Kammarrätten ansåg inte att utredningen visade att bolagets överlåtelser av aktier hade skett tillsammans med andra tillgångar. Därför kunde inte aktieöverlåtelserna behandlas som verksamhetsöverlåtelser i enlighet med HFD 2014 ref. 1 och EU-domstolens mål C-651/11 X BV. Detta fick till följd att försäljningen ingick i bolagets ekonomiska verksamhet, men att de var undantagna från moms. Avdragsrätt kunde därför inte grundas på ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade tjänsterna och en skattepliktig transaktion.

Kammarrätten hänvisade dock till rättspraxis och fastslog att avdragsrätt ändå kan föreligga om de förvärvade tjänsterna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader och därigenom utgör en del av de kostnadskomponenter som ingår i priset för de varor och tjänster som bolaget tillhandahåller. Eftersom förvaltningsrätten inte hade prövat denna fråga skulle denna prövning, med hänsyn till instansordningsprincipen, först göras av förvaltningsrätten. Kammarrätten upphävde därför förvaltningsrättens dom och återförvisade målen till förvaltningsrätten för förnyad prövning.

Kommentar

Kammarrättens resonemang är enligt vår mening i linje med HFD 2014 ref. 1 och EU-domstolens dom i mål C-651/11 X BV avseende vad som är en verksamhetsöverlåtelse i momshänseende. Likt den tidigare svenska domen kom kammarrätten inte heller i nu aktuella domar fram till att överlåtelsen av aktier hade skett tillsammans med andra tillgångar och därför var att likställa med en verksamhetsöverlåtelse.

Inte heller i nu aktuella mål besvarades frågan om avdragsrätt för allmänna omkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier. Kammarrätten och möjligtvis även Högsta förvaltningsdomstolen kommer förmodligen att få återkomma till denna fråga.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61