Skatteverket aviserar revisioner av elitidrotten

Idrottsföreningar har normalt skattestatus som allmännyttig och kan därigenom åtnjuta skattebefrielse för vissa inkomster, något som ansetts föråldrat. Skatteverket aviserar nu revisioner av elitidrotten och vill beskatta bl. a inkomster av mediarättigheter.

Idrottsföreningar har normalt skattestatus som allmännyttig och kan därigenom åtnjuta skattebefrielse för vissa inkomster. Regelverket har ansetts föråldrat i många avseenden och på senare tid har man i två utredningar föreslagit förändringar men inget har genomförts. Skatteverket har nu för avsikt att pröva sin uppfattning i tre huvudfrågor. Detta görs genom revisioner av ett fåtal föreningar följda av ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och ev. överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen. De huvudfrågor som kommer att drivas av Skatteverket är beskattning av

1.                         Professionell idrottsverksamhet

2.                         Upplåtelse av TV-sändningsrättigheter

3.                         Upplåtelse av idrottsförenings/förbunds ”varumärke”

Vad gäller professionell idrottsverksamhet är det Skatteverkets inställning att den ska särskiljas från ungdomsverksamhet och beskattas.

Kommentar

Skatteverkets inställning i frågorna är känd sedan tidigare. Beslutet om revisionerna innebär att Skatteverket nu givit upp förhoppningen att rättsläget ska klarläggas med ny lagstiftning. Nuvarande regler är komplexa och det finns ett antal inkomstrelaterade frågor utöver själva huvudfrågan om intäkten (exempelvis intäkt av upplåtelse av mediarättighet) som sådan är skattepliktig eller inte. En idrottsförening kan ha flera förvärvskällor. Det ska således först avgöras om intäkten utgör en egen förvärvskälla eller om den inkluderar även andra delar av föreningens verksamhet. Det är inte helt klarlagt hur förvärvskällor ska avgränsas från varandra. När denna fråga är besvarad ska det också avgöras vilka avdragsgilla kostnader som hör till den eventuellt skattepliktiga intäkten/förvärvskällan. I denna fråga har Skatteverket haft en restriktiv inställning på så sätt att många kostnader hänförts till allmännyttig skattefri verksamhet och ansetts vara ej avdragsgilla.

En tredje delfråga att klarlägga är hur den så kallade huvudsaklighetsregeln ska tillämpas inom förvärvskällan. Revisionerna kan också väntas innefatta ett antal momsfrågor. I vilken omfattning rättsläget klarläggs beror av i vilka frågor som Skatteverket ansöker om förhandsbesked. Andra frågor får eventuellt klarläggas vid taxeringen och efterföljande eventuella överklaganden. Utfallet av revisionerna påverkar även andra allmännyttiga föreningar än idrottsföreningar.

Martin Larsson

Kontakt
Martin Larsson
044-20 75 32