Behandling av patienter enligt Feldenkraismetoden var undantagen från moms

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett nyligen avgjort förhandsbesked ansett att en sjukgymnast som inom ramen för sin legitimation utför behandling enligt Feldenkraismetoden tillhandahåller en från moms undantagen sjukvårdstjänst. Gruppträning enligt Feldenkraismetoden som tillhandahålls andra personer än patienter har ansetts utgöra en idrottslig aktivitet som ska beskattas med sex procent moms.

En legitimerad sjukgymnast hade utöver sin utbildning till sjukgymnast genomgått en särskild utbildning till Feldenkraispedagog. Sjukgymnasten frågade SRN om behandlingen enligt Feldenkraismetoden var en från moms undantagen sjukvårdstjänst och om gruppverksamhet enligt samma metod, och som var öppen för andra deltagare än de egna patienterna, var en idrottslig verksamhet som omfattades av sex procent moms.

Feldenkraismetoden syftar till att behandla kroppsliga smärtor genom att höja individens kroppsliga och mentala medvetenhet. Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla funktioner och samband med individens rörelsesystem.

SRN tog fasta på att Feldenkraismetoden enligt Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund kunde användas som en sjukgymnastik behandlingsmetod och framhöll att sjukgymnasten använde metoden för att i rehabiliterande syfte förmå patienterna att utföra rörelser och övningar. Dessutom hade patienterna en fastställd diagnos och behandlingen utfördes som ett led i en individuell behandlingsplan. Enligt SRN utförde sjukgymnasten därför behandlingen inom ramen för sin legitimation, varför behandlingen träffades av undantaget från moms för sjukvård.

Vidare ansåg SRN att Feldenkraismetodens rörelse- och träningsprogram var att hänföra till gymnastik som utfördes i en för ändamålet avsedd lokal. Under förutsättning att deltagaren inte var patient hos sjukgymnasten var guppträningen en idrottslig aktivitet som omfattades av sex procent moms.

Kommentar

Frågan vilka behandlingar som en legitimerad sjukvårdsutövare kan tillhandahålla för att behandlingen ska omfattas av undantaget för moms finns inte definierade i lagtexten. En yrkesutövare inom hälsa och sjukvård ska dock utöva sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ingen lista över vilka arbetsuppgifter eller behandlingsmetoder som omfattas för varje reglerat yrke, men behandlingen som yrkesutövaren utför måste syfta till att åstadkomma sådana resultat som yrkesgruppens vård syftar till i det enskilda fallet.  

Detta är det andra förhandsbeskedet i år som berör undantaget från moms för sjukvård för legitimerade yrkesutövare inom hälsa och sjukvård. I det tidigare avgörandet ansåg SRN att en arbetsterapeuts tillhandahållande av arbetsterapi med terapihund utfördes inom ramen för arbetsterapeutens legitimation. Arbetsterapin med terapihunden var därför undantaget från moms.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för din verksamhet.

Maria Kronvall och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61